TAILIEUCHUNG - Luận văn tốt nghiệp “Hợp đồng vận tải và hợp đồng mua bán ngoại thương”

Thị trường thế giới là một thể thống nhất, cơ cấu hàng hoá buôn bán mạnh mẽ. Những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật và công nghệ đã làm thay đổi các hình thức giao thương trên thị trường thế giới, tạo ra những phương thức cạnh tranh ngày càng đa dạng, phức tạp. Đồng thời làm xuất hiện nhiều hình thức cạnh tranh và các phương thức mua bán khác nhau. Các quốc gia đều mong muốn và cố gắng thực hiện chính sách " mở cửa" nền kinh tế và như vậy, hầu hết các. | TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA KINH TẾ NGOẠI THƯƠNG KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài HỢP ĐỒNG VẬN TẢI VÀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN NGOẠI THƯƠNG Sinh viên thực hiện Đỗ Thị Thanh Hiền Lớp A1 - CN9 Giáo viên hướng dẫn Vũ Hữu Tửu Hà nội năm 2003 MỤC LỤC LỜI NÓI CHƯƠNG I MỘT SỐ NÉT KHÁI QUÁT VỀ HỢP ĐỒNG VẬN TẢI VÀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN NGOẠI THƯƠNG. MỐI LIÊN QUAN MẬT THIẾT GIỮA HAI HỢP I Hợp đồng mua bán ngoại thương .4 1 Khái 2 Sự ra đời và phát triển của Hợp đồng mua bán ngoại II Hợp đồng vận 1 Định 2 Sự ra đời và phát triển của vận 3 Mối quan hệ giữa HĐ mua bán hàng hoá và HĐ vận CHƯƠNG II CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HOÁ VÀ HỢP ĐỒNG VẬN I Hợp đồng xuất nhập khẩu hàng 1 Các điều kiện 2 Các điều khoản chính trong hợp đồng mua bán ngoại II Hợp đồng vận 1 Những nguyên tắc cần quán triệt khi lập hợp đồng vận tải hàng hoá. 36 2 Vận tải hàng hoá bằng đường 3 Các phương thức vận tải thường dùng trong chuyên chở hàng hoá ngoại thương bằng đường 4 Vận đơn đường III Một vài nét khái quát về vận tải bằng đường hàng 1 Vị trí của vận tải hàng 2 Đặc điểm của vận tải hàng 3 Cơ sở vật chất kỹ thuật của vận tải hàng IV Vân tải hàng hoá bằng đường hàng 1 Vân tải hàng không quốc 2 Vân đơn hàng không Airway Bill - AWB .79 3 Cước phí vân tải đường hàng 4 Các loại cước phí .81 CHƯƠNG III MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐỂ THỰC HIỆN TỐT HƠN NỮA VIỆC KÝ KẾT HỢP ĐỒNG MUA BÁN NGOẠI THƯƠNG VÀ HỢP ĐỒNG VẬN I Một số biện pháp để thực hiện tốt hơn nữa việc ký kết hợp đồng ngoại 1 Giai đoạn 1 chuẩn bị đàm 2 Giai đoạn 2 đàm 3 Giai đoạn 3 sau đàm II Một số biện pháp để làm tốt hơn nữa việc ký kết hợp đồng vân 1 Giai đoạn 1 chuẩn bị đàm 2 Giai đoạn 2 đàm 3 Giai đoạn 3 sau đàm KẾT .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.