TAILIEUCHUNG - Luận văn tốt nghiệp "Một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại các liên doanh ô tô trong bối cảnh toàn cầu hoá"

Hiện ở Việt Nam có 14 liên doanh sản xuất và lắp ráp ô tô được cấp giấy phép hoạt động, trong đó 11 liên doanh đã đi vào hoạt động và có sản phẩm tiêu thụ trên thị trường, 02 liên doanh đang tiến hành xây dựng nhà xưởng và chuyển giao công nghệ, 1 liên doanh đã bị giải thể. Ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đang phát triển trong một xu thế chung của toàn thế giới - đó là xu thế toàn cầu hoá. Hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực đang là. | Khoá luận tốt nghiệp Đỗ Mai Hòa - Lớp A1 CN9 MỤC LỤC Trang LỜI MỞ ĐẦU Chương I Toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế Quốc tế của Việt Nam 7 I. Một số vấn đề về toàn cầu hoá 7 1. Toàn cầu hoá và chiến lược của các nước đang phát triển 7 . Các nước đang phát triển trong cơn lốc toàn cầu hoá 7 . Bất bình đẳng - mảng tối của bức tranh toàn cầu hoá 10 . Giáo dục - Phương thuốc hữu hiệu làm giảm bất bình đẳng 12 . Toàn cầu hoá mang tính hai mặt 13 Những cơ hội khi tham gia toàn cầu hoá 13 Những thách thức khi tham gia toàn cầu hoá 16 Toàn cầu hoá gắn liền với xu thế khu vực hoá 17 2. Hội nhập kinh tế Quốc tế của Việt Nam - thuận lợi và khó khăn 19 Quá trình hội nhập kinh tế Quốc tế trong những năm gần đây 19 Một số thuận lợi và khó khăn 21 Thuận lợi 21 Khó khăn thách thức chủ yếu 23 Chương II Công nghiệp ô tô Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hoá 26 1. Công nghiệp ô tô thế giới 26 Lịch sử hình thành và phát triển 26 Nền công nghiệp ô tô thế giới trong bối cảnh toàn cầu hoá 28 . Thị trường ô tô thế giới hiện tại 30 2. Hiện trạng ngành công nghiệp sản xuất và lắp ráp ô tô ở Việt Nam 31 trong bối cảnh toàn cầu hoá . Hiện trạng ngành công nghiệp sản xuất và lắp ráp ô tô ở Việt Nam 31 . Các doanh nghiệp sản xuất và lắp ráp ô tô ở Việt Nam 33 3. Hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở các doanh nghiệp liên doanh sản 38 xuất và lắp ráp ô tô tại Việt Nam . Tình hình thị trường tiêu thụ ô tô Việt Nam trước năm 1990 38 . Tình hình thị trường tiêu thụ ô tô Việt Nam từ khi có các liên doanh ô tô 40 . Nhu cầu thị trường ô tô ở Việt Nam 40 . Khả năng đáp ứng nhu cầu của các liên doanh ô tô 41 . Đối tượng khách hàng 43 4. Khả năng cạnh tranh của các liên doanh sản xuất và lắp ráp ô tô trong nước 44 . Cạnh tranh giữa xe lắp ráp trong nước với xe nguyên chiếc nhập ngoại 44 . Cạnh tranh giữa các xe lắp ráp trong nước với nhau 46 1 Trang Khoá luận tốt nghiệp Đỗ Mai Hòa - Lớp A1 CN9 . Đối với xe tải nhẹ 46

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.