TAILIEUCHUNG - Luận văn tốt nghiệp “Hàng rào kỹ thuật trong Thương mại của Nhật Bản và giải pháp vượt qua của hàng xuất khẩu Việt Nam”

Trong những bước đi đầu tiên của qúa trình mở cửa và hội nhập của Việt nam, Chính phủ Nhật Bản đã dành cho Việt nam sự giúp đỡ qúi báu trên phương diện tài chính và kỹ thuật. Các Doanh nhân Nhật Bản đã là những người đi tiên phong hợp tác đầu tư và kinh doanh với các đối tác Việt nam. Với dân số trên 120 triệu người và là nước có thu nhập bình quân đầu người cao trên thế giới-Nhật Bản được xem như một thị trường mơ ước đối với các Doanh nghiệp xuất. | Hàng rào kỹ thuật trong Thương mại của Nhật Bản và giải pháp vượt qua của hàng xuất khẩu Việt Nam MỤC LỤC Mục 01 Danh mục những từ viết Lời mở Chương I Khái quát về quan hệ Thương mại Việt Nam-Nhật I. Đất nước Bản 1. Điều kiện tự nhiên và con 06 người Nhật 06 Bản. 2. Điều kiện xã hội 3. Thị trường và .09 người 07 tiêu dùng Nhật II. Quan hệ Thương Bản 1. Những nhân tố thúc đẩy mại Việt Nam-Nhật 12 quan hệ Thương mại Việt Nam-Nhật 2. Thực trạng quan hệ Thương mại Việt Nam-Nhật 3. Tầm quan trọng của thị trường Nhật Bản đối với hoạt động Thương mại Quốc tế của Việt Nam 19 Chương II Các rào cản kỹ thuật trong Thương mại của Nhật I. Các rào cản kỹ 1. Khái niệm 2. Rào Quyền sở hữu trí tuệ Nhật Các tiêu chuẩn liên quan đến chất Dấu tiêu chuẩn môi trường Trang 1 Hàng rào kỹ thuật trong Thương mại của Nhật Bản và giải pháp vượt qua của hàng xuất khẩu Việt Nam Luật trách nhiệm sản Luật vệ sinh thực Hệ thống phân II. Đánh giá về khả năng đáp ứng các rào cản kỹ thuật trong thương mại Nhật Bản của hàng xuất khẩu Việt 1. Kim ngạch cơ cấu xuất nhập khẩu Việt Nam-Nhật 2. Đánh giá khả năng đáp ứng các rào cản kỹ thuật của hàng xuất khẩu Việt Chương III. Các giải pháp nâng cao khả năng vượt qua hàng rào kỹ thuật trong thương mại của Nhật Bản của hàng xuất khẩu Việt I. Các định hướng chiến lược xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản đến 1. Quy mô và tốc độ tăng trưởng 2. Định hướng cơ cấu hàng hóa xuất 3. Định hướng xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản đến II. Các giải 1. về phía nhà Nhóm giải pháp phát triển quan hệ Thương mại Việt Nam-Nhật Các biện pháp hỗ trợ cho doanh 2. về phía doanh nghiệp Việt Nâng cao chất lượng sản Xây dựng và áp dụng các tiêu chuẩn về môi Trang 2 Hàng rào kỹ thuật trong Thương mại của

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.