TAILIEUCHUNG - thiết kế và chế tạo mô hình điều khiển máy trộn, chương 20

XTAL1 và XTAL2 là ngõ vào và ngõ ra của mạch khuyếch đại đảo được cấu hình để sử dụng làm mạch dao động bên trong chip, như được trình bày ở hình . Hoặc một tinh thể thạch anh hoặc một mạch cộng hưởng gốm được sử dụng bên ngoài tại các chân này. Để kích chip vi điều khiển từ một nguồn xung clock bên ngoài, XTAL2 được thả nổi (không kết nối) trong khi XTAL1 nhận tín hiệu từ mạch dao động bên ngoài như ở hình . Không có yêu cầu nào về chu kỳ nhiệm. | Chương 20 Các đặc trưng của mạch dao đong XTAL1 và XTAL2 là ngõ vào và ngõ ra cua mạch khuyếch đại đào được cấu hình đế sử dung làm mạch dao đọng bến trong chip như được trình bày ợ hình . Hoàc mọt tinh thế thàch ành hoàc một màch cộng hưông gốm được sử dung bến ngoài tài càc chàn này. Đế kích chip vi điếu khiến từ mọt nguOn xung clock bên ngoài XTAL2 được thà noi khOng kết nối trong khi XTAL1 nhàn tín hiếu từ màch dào động bến ngoài như ợ hình . KhOng cO yếu càu nào vế chu ky nhiệm vu củà tín hiếu xung clock bến ngoài do tín hiếu này phài quà mOt flipflop chià 2 trược khi đến màch tào xung clock bến trong. Tuy nhiến càc chi tiết ky thuàt vế thợi giàn mức thấp mức cào điẹn àp cực tiếu và cực đài càn phài được xếm xết. C2 --- I-------- XTAL2 C1 I_ XTAL1 -------------------- GND Hình Kết nối của mạch dao động. created with download the free trial online at professional NC XTAL2 EXTERNAL OSCILLATOR SIGNAL XTAL1 GND Hình Cấu hình khi nhận xung clock từ bên ngoài. Chê độ nghỉ Trong chế độ nghỉ CPU tự đi vào trạng thái ngu trong khi tất ca các ngoại vi bên trong chip vàn tích cực. Chế độ này được điều khiên bôi phán mêm. NỌi dung cua RAM trên chip vá cua tất cà các thanh ghi chức nàng đạc biêt vàn khOng đoi trong thôi gian ton tai chế đo này. Chế đo nghỉ co thê được kết thuc bôi mọt ngát bất ky nào được phêp hoặc bàng cách rêSêt cứng. Ta cán lưu y ráng khi chế đo nghỉ được kết thuc bôi mọt rêSêt cứng chip vi điêu khiên sê tiếp tuc bình thưông thực thi chưông trình từ nôi chưông trình bị tam dừng trong vong hai chu ky mày trưôc khi giài thuật rêSêt mêm nám quyên điêu khiên. ở chế đo nghỉ phán cứng trên chip cấm truy xuất RAM noi nhưng cho phêp truy xuất các chán cua các port. Đê tránh khá nàng co mọt thao tác ghi khOng mong muốn đến mọt chán port khi chế đo nghỉ kết thuc báng rêSêt lênh tiếp thêo yêu cáu chế đo nghỉ khOng nên lá lênh ghi đến chán port hoác đến bo nhô ngoái. Bang Trạng thai các chân trong thời gian ton

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN