TAILIEUCHUNG - thiết kế và chế tạo mô hình điều khiển máy trộn, chương 18

Cảm biến mức 61F-GN hoạt động dựa trên sự tiếp xúc của 3 cực E1, E2, E3. Ta cấp nguồn nuôi cho cảm biến điện thế 220V, tuỳ theo yêu cầu người sử mà ta cấp nguồn cho các tiếp điểm để lấy tín hiệu ra theo yêu cầu. Trong loại cảm biến này thì chân E2 chung, E1 được nối với cọc dò ở mức cao, E3 được nối với cọc dò ở mức thấp. Khi mực nước dân cao qua cọc dò E1, tức là có sự tiếp xúc về điện giữa hai cọc dò E1 và E3. | Chương 18 Sơ Đồ KHỐI MACH ĐIÊU KHIEN Giới thiệu cảm biến đo mức 61F-GN Cảm biến mức 61F-GN hoạt động dựa trên sự tiếp xúc của 3 cực E1 E2 E3. Ta cấp ngúộn núOi cho cảm biến điên thế 220V túỳ thêộ yêú cảú người sử mả ta cấp ngúOn cho cấc tiếp điếm đê lấy tín hiêú ra thêộ yêú caú. Trong loai cam biến nay thì chan E2 chúng E1 đườc nối vời coc do ờ mức cao E3 đườc noi vời coc do ờ mức thấp. Khi mực nườc dan cao qúa coc do E1 tức la co sự tiếp xúc vê điên giữa hai coc do E1 va E3 thì cam biến ờ trang thai hoat đọng tức la cac cong tac NO NC ờ đay la cac chan Ta Tb Tc sê chúyên đoi trang thai. Dựa vao ngúyên tac nay ta sê trúyên tín hiêú từ cac cong tac vê vi điêú khiên 8951 đê xử ly tín hiêú. E2 E3 E1 Hình Sơ đồ đo mức chất lỏng bằng cảm biến 61F-GN Rô-le 24VDC Nguyên lý hoạt động Rơ-le như sau Rơ-le co hai ngõ vào là chân 9 12. Cõ hai cạp tiếp điêm thương đõng và thương hơ n nitroPDF professional created with download the free trial online at professional Cặp tiếp điểm thường đóng NC 9-1 12-4 luôn đóng cho đến khi có tín hiểu kích 24VDC từ chặn 14 dường 13 ặm thì tiếp điểm sể bị hờ. Cặp tiếp điểm thường hờ NO 9-5 12-8 luôn hờ cho đốn khi có tín hiểu kích 24VDC từ chặn 14 dường 13 ặm thì tiểp điểm sể đườc đóng lặi. Rờ-lể đườc dung như mót cóng tặc trung giặn để kểt nói giữặ tín hiệu điều khiển 5V bặng vi xử lý vời cờ cấu chấp hặnh lặ Rờ-lể nhiệt sử dung điển 220V Xểm sờ đó điểu khiển hình 8. . Nguýển lý hóặt đóng cuặ Rờ-lể 24VDC có thể đườc mó tặ như sờ đó 13 sặu 1 14 12 8 4 Hình Nguyên ly hoạt động của Rơ-le điện Cảm bien nhiệt độ MF-904 Cặm biển nặý hóặt đóng dựặ trển nguýển tặc cuặ cặp nhiệt điển xểm chường 5 góm mót đặu đó nhiệt đó lặ cặp nhiệt điển lóặi K vặ mót hóp xử lý bặó góm mót hể thóng mạch khuểch đặi tín hiểu từ cặm biến đưặ vể vặ mót bặn lểd để hiển thị nhiệt đó. created with download the free trial online at professional Các thong sô của các thiết bị Cảm biến 61F-GN J Nguồn nuôi 220V J 2 bồ tiếp .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN