TAILIEUCHUNG - thiết kế và chế tạo mô hình điều khiển máy trộn, chương 13

Tất cả các vật thể có nhiệt độ lớn hơn nhiệt độ tuyệt đối đều phát ra các bức xạ nhiệt. Dụng cụ đo nhiệt độ vật thể bằng bức xạ nhiệt được gọi là hỏa kế bức xạ hay một cách đơn giản là hỏa kế. Bức xạ nhiệt là các bức xạ điện từ tạo ra từ các chất do nội năng của chúng (với bức xạ huỳnh quang do kích thích của nguồn ngoài). Ta nhận thấy rằng cường độ bức xạ nhiệt của vật giảm mạnh khi nhiệt độ của vật giảm. Hỏa kế được dùng. | Chương 13 CAM BIEN QUANG TRONG ĐO NHIỆT ĐO Tất ca cấc vạt the co nhiệt đọ lớn hơn nhiệt đọ tuyệt đoi đều phất ra cấc bức xa nhiet. Dung cu đo nhiẹt đo vật the bang bức xa nhiet được goi la hoa kế bức xa hay một cấch đơn gian la hoa kế. Bức xa nhiet la cấc bức xa điẹn từ tao ra từ cấc chất do noi nang cua chung vơi bức xa huynh quang do kích thích cua nguon ngoai . Ta nhạn thấy rang cương đo bức xa nhiet cua vat giam manh khi nhiet đo cua vat giam. Hoa kế được dung chu yếu đe đo nhiet đo từ 300-60000C va cao hơn. Để đo nhiet đo đến 30000C phương phấp duy nhất la dung hoa kế vì no khong tiếp xuc vơi moi trương đo. Ve mặt ly thuyết giơi han đo cua hoa kế khong han chế. Ta nhạn thấy rang phương phấp đo khong tiếp xuc co tính ưu việc la khong lam sai lệch nhiệt cua đoi tương đo. Phan lơn cấc chất ran va long co pho đấc nghĩa la chung phất ra cấc song cho chiếu dai bươc song À từ 0 . Vơi mất ngươi chỉ nhấn biết cấc song anh sang co chiếu dấi bươc song À 0 40-0 75pm. Cấc bức xa khong nhìn thấy gom cấc bức xa hong ngoai À 0 75 đến À 400 pm. Cấc bức xa co À 0 4pm cung khong nhìn thấy chung lấ cấc bức xa tử ngoai đo lấ cấc tia Rơnghen vấ Gama. Hoa kế sử dung cấc bức xa nhìn thấy vấ hong ngoai. Đo nhiet đo cua vất bang bức xa nhietdựa tren cơ sơ cấc quy luất đoi vơi vất đen tuyết đoi. Nếu tren be mất cua mọt vất đươc truyen đến n nitroPDF professional created with download the free trial online at professional một thông lượng ộ năng lượng chuyển đi trong một đơn vị thời gian thì nô bị hấp thu ộht phăn Xă ộphx vă xuyển quă ộxq . Quan hể giữă căc thông lương năy phu thuộc văo căc tính chất cuă vạt vă đạc biểt lă trạng thăi bể mạt cuă nô độ nhăm mău săc vă nhiểt độ . Nếu văt hấp thu tất că căc bức Xă truyển tơi thì hể so hấp thu a ộht ộ 1 vă tă gội chung lă văt đển tuyểt đôi mă chỉ cô môt số văt trông chung cô tính chất quăng học găn vơi văt đển tuyểt đôi ví du như bô hông dău mô nhựă đển nhung đển trông miển ănh săng nhìn thấy cô hể sô hấp thu găn băng đơn vị. Bể .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN