TAILIEUCHUNG - thiết kế và chế tạo mô hình điều khiển máy trộn, chương 1

Quá trình khuấy hệ lỏng rất thường gặp trong công nghiệp: công nghiệp hoá chất, công nghiệp thực phẩm, công nghiệp luyện kim, công nghiệp vật liệu xây dựng Quá trình khuấy có thể được thực hiện trong các ống có chất lỏng chảy qua, trong các bơm vận chuyển, trên đĩa của các tháp tinh luyện cũng như trong các thiết bị khuấy hoạt động nhờ năng lượng cơ học đưa vào qua cơ cấu khuấy hoạt động nhờ năng lượng của khí nén. Quá trình khuấy cơ học được sử dụng nhằm mục đích: Tạo ra các hệ. | Chương 1 GIỚI THIỆU VE HỆ THONG KHUAY TRỘN Quá trình khuấy hệ lỏng rất thường gặp trong công nghiệp công nghiệp hoá chất công nghiệp thực phặ9m công nghiệp luyện kim công nghiệp vặt liệu xáy dựng. Quá trình khuấy cô thể đườc thực hiện trông các ông cô chát lông cháy quá trông các bờm ván chuyện trên đĩá cuá các tháp tinh luyện cung như trông các thiết bị khuấy hôát đông nhờ náng lường cờ học đưá váô quá cờ cấu khuấy hôát đông nhờ náng lường cuá khí nện. Quá trình khuấy cờ hôc đườc sử dung nhám muc đích Táô rá các hệ đông chát từ các thệ tích lông-lông lông-khí lông-rán cô tính chát thánh phán khác nháu. Táng cường quá trình tráô đôi nhiệt. Táng cường quá trình tráô đôi chất báô gôm quá trình chuyện khôi vá quá trình hôá hôc. Bá lôái quá trình điện hình náy thực hiện vời các lôái đông thệ vá dị thệ khác nháu như hệ lông-lông lông-khí lông-rán. GIỚI THIỆU MỘT SỘ HỆ THONG KHUAY TRỘN TRONG CONG NGHIỆP Thệô nguyện ly lám việc người tá chiá rá lám hái lôái liện tuc vá gián đôán. Lôái lám việc gián đôán gôm các lôái sáu Máy khuấy thung quáy hình tru nám ngáng tháng đứng trục chệô hình luc giác nám ngáng chữ V. Máy khuấy nám ngáng môt truc hái truc. created with download the free trial online at professional Máy khuấy vít tải thẳng đứng. Máy khuấy lớp sôi co cánh đáo. Loái lảm việc liên tuc gôm các lôái sau Máy trôn vít tái nám ngáng môt trục hái trục. Máy trôn ly tám. CẮC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIA QUA TRÌNH KHUÁY TRỘN Mức Độ Khuấy Trộn Lá sự phán bố tương hô cUá hái háy nhiêu chất sáu khi trôn. Nô lá chỉ tiêu đê đánh giá hiệu quá khuấy vá cô thê sử dung đê đánh giá cương đô khuấy. Thêô công thức Hixôn-Tênry thì mức đô khuấy lá I n 1-1 n số máu thử Xi nông đô máu thử lán i vá đươc xác định Xi - nêu ội ội0 Xi -1 nêu ội ộ i0 1 -ộ i0 Trông đô ộ i ộ i0 lá phán thê tích cuá cấu tử i trông máu thử vá trông tôán bô thiết bị. Cường Độ Khuấy Ngươi tá thương dung môt trông các đái lương sáu đáy biêu thị cương đô khuấy Sô vông quáy n cuá cánh khuấy. Ván tôc .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
10    7    0    15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
9    5    0
TÀI LIỆU HOT
24    6    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN