TAILIEUCHUNG - Nhiễm trùng kỵ khí

Đặc điểm của Nhiễm trùng do vi khuẩn kỵ khí: Nhiễm trùng do vi khuẩn kỵ khí thường có sự kết hợp với nhiễm trùng do các tác nhân khác. Hầu hết nhiễm trùng kỵ khí có nguyên nhân từ tổn thương của mô vì vi khuẩn kỵ khí thường là vi khuẩn thường trú ở màng nhầy của miệng, mũi hầu, đường hô hấp và đường sinh dục. | NHIỄM TRÙNG KỴ KHÍ ĐẶC ĐIễ m cùa VI KHÙAN kỵ khí 1 Tac động cua oxygen đoi với vi khuẩn Oxidative Damage DtlA Proteins Lipid Phẩn loai vi khuẩn theo tác động cua oxygen Hieu khí bẩt buỌc obligate aerobes Kỵ khí tuy nghi facultative anaerobes Kỵ khí bat buộc obligate anaerobes Ky khí dung nạp aerotolerant anaerobes Vi hieu khí microarophiles Ảnh hưởng cua oxygen đến sự phat triền Phat trien can phai co O2 Phat trien manh khi có hiên diên cua O2 Phát trien khi không có sự hiện diện củá O2 O2 không anh hưông đến sự phát triển. Phát triện cán cô O2 ổ nông đô tháp Giai thích về anh hưởng cua oxygen Có sự hiện diện cua catalase vá SOD nen trung hóa đựỢc độc tó cua O2 có thệ sự dung O2 Có sự hien dien cua catalase va SOD nen trung hóa đựỢc đóc tó cua O2 có the sự dung O2 Không cô enzyme trung hôá độc tô cua O2 không thệ dung nap O2 Cô hiển diển môt lôái enzyme SOD nến chỉ trung hôá môt phán đôc tô cua O2 cô thể dung nap O2 Táô rá môt lựỢng lổn đôc tô cUá O2 neu nhự ổ hám lựổng O2 bình thựổng. Thí dụ P. aeruginosa E. coli B. fragilis Lactobacillus H. plori 2 NHIỄM TRÙNG KỴ KHÍ NHIỄM TRÙNG DO VI KHÙAN KỴ KHÍ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
1    5    0
1    4    0
1    5    0
1    4    0
1    8    0
1    6    0