TAILIEUCHUNG - Đề thi thử môn Hoá Báo Tuổi Trẻ

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử môn hoá báo tuổi trẻ', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Đề thi thử môn Hoá Báo Tuổi Trẻ 11 5 2008 ĐỀ THI THỬ MÔN HOÁ 1 Những chất nào sau đây có thể làm mất màu dung dịch thuốc tím KMnO 4 đã được axit hóa trước I FeSO4 II SO2 III KI IV CO2 A. I II III . B. II III IV . C. I II .D. D. I II III IV . 2 X có công th ức phân tử C5H10. Từ X có sơ đồ sau X rượu A bậc 2 Y rượu B bậc 3. Với A Y B l à các sản phẩm chính. Vậy công thức cấu tạo của X là A. ch3-ch ch-ch2-cH3. B. CH3-CH2-CH2-CH CH2 C. CH3-C CH3 CH-CH3. D. CH3-CH CH3 -CH CH2. 3 Hợp chức X chỉ chứa loại chức andehit. Khi đốt ho àn toàn X bằng O2 thì thấy n O2 phản ứng nCO2 nH2O 9 8 6. Nhận xét nào sau đây về X là hợp lý A. Andehit 2 chức có 1 nối đôi C C mạch hở. B. Andehit đơn chức có 1 nối ba C C mạch hở. C. Andehit 2 chức no mạch hở. D. Ankanal. 4 Điều khẳng định nào sau đây sai A. Hidroxit phản ứng được với axit và baz được gọi là hidroxit lưỡng tính. B. Trong phân nhóm VIIA halogen đứng trước có thể oxi hóa các halogenua đứng sau. C. Trong dãy điện hóa kim loại đứng trước luôn đẩy được kim loại đứng sau ra khỏi dung dịch muối. D. Axit yếu cũng có thể đẩy được axit mạnh ra khỏi dung dịch muối. 5 Cho 0 06 mol Fe ph ản ứng với O2 đun nóng thu được hỗn hợp rắn X. H òa tan X trong HNO3 loãng dư thu được dung dịch Y không chứa muối NH 4NO3 và 0 02 mol khí NO. S ố mol O2 đã phản ứng là A. 0 03. B. 0 04. C. 0 05. D. Kết quả khác. 6 Trộn 100 ml dung dịch X chứa HCl 0 02 M v à H2SO4 0 04 M với 100 ml dung dịch Y chứa NaOH 0 04 M và Ba OH 2 0 02 M thu được dung dịch Z . Tính pH của dung dịch Z . A. pH 0 7. B. pH 1. C. pH 1 7. D. pH 2 7 Xem sơ đồ sau A B C D C hồ tinh bột xuất hiện màu xanh D AgNO3 vàng nhạt KNO3. Vậy A hoặc B l à A. Br2. B. NaI C. KCl D. Cl2. 8 Rượu etylic có độ sôi cao hơn hẳn so với hydrocacbon dẫn xuất halogen ete có c ùng số cacbon là do tính chất nào sau đây I Chỉ có rượu tạo được liên kết H với nước. II Chỉ có rượu tách nước tạo được anken. III Chỉ có rượu tạo được các liên kết H liên phân tử. A. III . B. I và II . C. I và III . D. I II III . 9 Khuấy .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    5    0    10-08-2020
8    5    0    10-08-2020
100    5    0    10-08-2020
4    2    0    10-08-2020
27    4    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN