TAILIEUCHUNG - Ôn thi cao học môn Toán kinh tế (Trần Ngọc Hội - 2008) Phần I: Quy hoạch tuyến tính

Tài liệu tham khảo ôn thi cao học môn Toán kinh tế biên soạn: Trần Ngọc Hội - 2008 giúp các bạn hệ thống và nâng cao kiên thức chuẩn bị cho kỳ thi cao học. Chúc các bạn may mắn | ÔN THI CAO HỌC MÔN TOAN kinh te GV Tran Ngọc Hội - 2008 PHAN I QUI HOẠCH TUYÊN TÍNH A - BAI TOAN QUI HOẠCH TUYEN TÍNH 1. MỌT SÔ VÍ DU VÊ BAI toan QHTT Ví dụ 1. Một xí nghiệp cần sản xuất 3 loại bánh bánh đậu xanh bánh thập cám vá bánh dệộ. Lượng nguyện liệu đường đậu cho một bánh mội loại lượng dự trữ nguyện liệu tiện lái cho một bánh moi loái được cho trong báng sáu Nguyên liệu Banh đậu xanh Banh thạp cam Banh deo Lượng dự trữ Đường 0 04kg 0 06 kg 0 05 kg 500 kg Đậu 0 07kg 0 kg 0 02 kg 300 kg Lãi 3 ngan 2 ngan 2 5 ngan Háy láp mộ hình bái toán tìm so lượng mội loái bánh cán sán xuất sáo cho khộng bị động vệ nguyện liệu má lái đát được cáo nhát. Giải. Gội xi x2 x3 lán lượt lá so bánh đáu xánh bánh tháp cám vá bánh dệộ cán sán xuất. Điệu kiện xj 0 j 1 2 3 . Khi đo 1 Tiện lái thu được lá f x f x1 x2 x3 3x1 2x2 2 5x3 ngán . 2 Lượng đượng được sử dung lá 0 04x1 0 06x2 0 05x3 kg Tá phái cộ 0 04x1 0 06x2 0 05x3 500. 3 Lượng đáu được sử dung lá 0 07x1 0 02x3 kg Tá phái cộ 0 07x1 0 02x3 300. Váy tá cộ mộ hình bái toán 1 1 f x f x1 x2 x3 3x1 2x2 2 5x3 ------------ max Với điều kiện 2 0 04x1 0 06x2 0 05x3 500 0 07x1 0 02x3 300. 3 xj 0 j 1 2 3 Ta noi đay la một bai toan qui hoach tuyến tính 3 an tìm max cua ham muc tiều f x 3x1 2x2 2 5x3 . Ví du 2. Ta can vận chuyệ9n vật liệu xay dựng từ hai kho K1 va K2 đến ba cóng trựớng xay dựng C1 C2 C3. Tong so vat liệu có ớ mói kho rông số vat liệu yều cau ớ moi cong trựớng cung nhự khoang cách từ moi kho đền moi cong trựớng đựớc cho trong bang sau Cự ly CT Kho C1 15T C2 25T C3 20T K1 20T 5km xii 2km xi2 3km xi3 K2 40T 4km x21 3km x22 1km x23 Hãy lập kế hoạch vận chuyển sao cho - Cãc kho giãi phong hết hãng - Cãc cong trường nhận đủ vật liếu cãn thiết - Tong sô T tấn x km phãi thực hiển lã nho nhất. Giải. Goi Xịj lã so tấn vãt liểu sể vãn chuyển từ kho Kj đến cong trường Cj. Điểu kiến Xịj 0 i 1 2 j 1 2 3 . Khi đo 1 Tong so Tx km phãi thực hiển lã f x 5X11 2X12 3X13 4X21 3X22 X23 . 2 Tong so tấn vãt liểu đườc vãn chuyển từ kho K1

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
23    4    0    11-08-2020
11    4    0    11-08-2020
6    5    0    11-08-2020
1    6    0    11-08-2020
2    5    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN