TAILIEUCHUNG - 25 đề thi thử tôt nghiệp 2009

Tham khảo tài liệu '25 đề thi thử tôt nghiệp 2009', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐỂ THI THỬ TỐT NGHIỆP NÀM 2009 Thời gian làm bài 150 phút ĐỀ 1 I _ Phần dành cho tất cả thí sinh Câu I 3 điểm Cho hàm số y 1 1 có đồ thị là C x -1 1 Khảo sát hàm số 1 2 Viết phương trình tiếp tuyến của C biết tiếp tuyến đi qua điểm P 3 1 . Câu II 3 điểm 1 Giải bất phương trình 3x 1 1 0 1 __ 2 Tính tích phân ỉ Ị x 5V1 x3dx 0 3 Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y x x 1 với x 0 x Câu III 1 điểm . Xác định tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp một hình lăng trụ tam giác đều có 9 cạnh đều bằng a. II _Phần riêng 3 điểm Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần phần 1 hoặc phần 2 1 Theo chương trình chuẩn Câu IV. a 2 điểm Trong không gian cho hệ tọa độ Oxyz điểm A 1 1 1 và hai đường thẳng d1 và d2 theo thứ tự có phương trình x .t 1 2t z . 3t Chứng minh rằng d1 d2 và A cùng thuộc một mặt phẳng. Câu V. a 1 điểm Tìm môđun của số phức z 2 i 2 i x t1 d 2 1 y 1 2t1 z 2 t1 d 1 y 2 Theo chương nâng cao. Câu IV. b 2 điểm Trong không gian cho hệ tọa độ Oxyz cho mặt phẳng a và d lần lượt có phương trình là a 2x y 3z 1 0 x y z 5 0 và điểm M 1 0 5 . 1. Tính khoảng cách từ M đến a 2. Viết phương trình mặt phẳng đi qua giao tuyến d của a và fi đồng thời vuông góc với mặt phẳng P 3 x y 1 0 Câu V. b 1 điểm Viết dạng lượng giác của số phức z 1 s 3i ĐỀ 2 ĐỂ THI THỬ TốT NGHIỆP NÀM 2009 Thời gian làm bài 150 phút Câu 1 3 điểm 1. Khảo sát và vẽ đồ thị C của hàm số y - xX 3 x2 C 2. Dựa vào đồ thị C tìm k để phương trình x3 3x x k3 3k2 0 1 có 3 nghiệm phân biệt. Câu 2 3 điểm 1. Giải phương trình log2 x ỵl log2 x 1 5 0 n 2f. x x 2. Tính tích phân 11 1 sin 1 cos - dx 0 27 2 3. Tìm môđun của số phức z 1 4i 1 i 3 Câu 4 2 0 điểm Một hình trụ có bán kính đáy R 2 chiều cao h V2 . Một hình vuông có các đỉnh nằm trên hai đường tròn đáy sao cho có ít nhất một cạnh không song song và không vuông góc với trục của hình trụ . Tính cạnh của hình vuông đó . Câu 5 2 0 điểm Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho đường thẳng d x 3 y 1 z 3 s s và mặt 2 1 1 phẳng P x 2y z 5 0 . a. Tìm tọa độ .