TAILIEUCHUNG - Đề thi hóa THPT thi thử ĐHCĐ Nguyễn Huệ

Tham khảo tài liệu 'đề thi hóa thpt thi thử đhcđ nguyễn huệ', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | SỞGD ĐT HN ĐỂ THI THỬ ĐẠI HỌC KÌ I- NÀM HỌC 2009- 2010 Trường THPT Nguyen Hue Môn thi Hoá Học 12 Thời gian 90phút Họ tên thí sinh . Mã đề thi 000127 Lớp .Số báo danh . Câu 1 Ancol C5H12O có số đồng phân bậc 2 là A. 5 B. 3 C. 4 D. 2 Câu 2 Cracking hoàn toàn 2 8 lít C5H12 thu hh B. Đốt cháy hỗn hợp B thu tổng lượng CO2 H2O là A. 27g B. 41g C. 82g D. 62g Câu 3 Thuốc thử duy nhất dùng để nhận biết các chất sau Ba OH 2 NH4HSO4 BaCl2 HCl NaCl H2SO4 dựng trong 6 lọ bị mất nhãn. A. dd Na2CO3 B. dd AgNO3 C. dd NaOH D. quỳ tím Câu 4 Khuấy đều một lượng bột Fe Fe3O4 vào dung dịch HNO3 loãng. Chấm dứt phản ứng thu được dung dịch X và khí NO và còn lại một ít kim loại. Vậy dung dịch X chứa chất tan A. Fe NO3 3 Fe NO3 2 B. Fe NO3 3 HNO3 C. Fe NO3 2 duy nhất D. Fe NO3 3 Fe NO3 2 HNO3 Câu 5 Có một hợp chất hữu cơ đơn chức Y khi đốt cháy Y ta chỉ thu được CO2 và H2O với số mol như nhau và số mol oxi tiêu tổn gấp 4 lần số mol của Y. Biết rằng Y làm mất màu dung dịch brom và khi Y cộng hợp hiđro thì được rượu đơn chức. Công thức cấu tạo mạch hở của Y là A. CH3-CH2-OH B. CH2 CH-CH2-CH2-OH C. ch3-ch ch-ch2-oh d. ch2 ch-ch2-oh . Câu 6 Một chất hữu cơ X chứa C H O chỉ chứa một loại chức cho 2 9g X phản ứng với dung dịch AgNO3 NH3 dư thu được 21 6g Ag. Vậy X có thể là A. HCHO B. OHC - CHO C. CH2 CHO 2 D. CH3 - CHO Câu 7 Cho 3g hỗn hợp gồm 3 kim loại đứng trước H2 trong dãy hoạt động hóa học phản ứng hết với H2SO4 dư thu được 1 008 lít H2 đkc . Cô cạn dung dịch thu được mg rắn. Vậy m có thể bằng A. 7 32g B. 5 016g C. 2 98g D. Kết quả khác Câu 8 So sánh tính axit của các chất sau đây CH2Cl-CH2COOH 1 CH3COOH 2 HCOOH 3 CH3-CHCl-COOH 4 A. 3 2 1 4 B. 4 2 1 3 C. 4 1 3 . 2 D. Kết quả khác Câu 9 Hai chất hữu cơ X và Y đều đơn chức là đồng phận của nhau. Đốt cháy hoàn toàn 5 8 gam hỗn hợp X và Y cần 8 96 lít oxi đktc thu được khí CO2 và hơi nước theo tỉ lệ VCO2 Vhơi H2O 1 1 đo ở cùng điều kiện . Công thức đơn giản của X và Y là A. C2H4O B. C3H6Ü C. C4H8O D. C5H10O Câu 10 Hòa tan hoàn toàn 2 81 g .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN