TAILIEUCHUNG - Trường THPT Hương Khê - Thị Trấn Hương Khê Đề thi đại học cao đảng

Tài liệu dành cho các bạn học sinh thi học sinh giỏi rèn luyện và nâng cao kỹ năng giãi bài tập, ôn tập kiến thức, góp phần giúp ích cho các kỳ thi sắp tới. | Created by GVLê Văn Quý - Trường THPT Hương Khê - Thi Trấn Hương Khê - Hà Tĩnh. SỞ GD-ĐT HÀ TĨNH TRƯỜNG THPT HƯƠNG KHÊ Họ tên thí sinh ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG LẦN II - NĂM 2010. Môn thi HOÁ HọC Khối A B. Thời gian làm bài 90 phút không kể thời gian phát đề. Đề thi có 06 trang 50 câu trắc nghiệm .Số báo danh . Mã đề thi 209 Cho biết khối lượng nguyên tử theo đvC của các nguyên tố H 1 C 12 N 14 O 16 Na 23 Mg 24 Al 27 P 31 S 32 Cl 35 5 K 39 Ca 40 Cr 52 Fe 56 Cu 64 Zn 65 Ag 108 Ba 137. I. PHẦN chung cho tất cả thí sinh 40 câu từ câu 1 đến câu 40 . Câu 1 Hoà tan hoàn toàn 8 862 gam hỗn hợp gồm Mg và Al vào dung dịch HNO3 loãng thu được dung dịch X và 3 136 lít ở đktc hỗn hợp Y gồm hai khí không màu trong đó có một khí hoá nâu trong không khí. Khối lượng của Y là 5 18 gam. Nếu cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch X và đun nóng không có khí mùi khai thoát ra. Phần trăm khối lượng của Al trong hỗn hợp ban đầu là A. 11 37 . B. 11 54 . C. 18 28 . D. 12 80 . Câu 2 Hỗn hợp A gồm hai hiđrocacbon mạch hở có cùng số nguyên tử cacbon và cấu tạo phân tử hơn kém nhau một liên kết Tĩ. Đốt cháy hoàn toàn 0 6 mol A cần dùng 36 96 lít O2 ở đktc sau phản ứng thu được 16 2 gam H2O. Hỗn hợp A gồm A. C2H4 và C2H6 . B. C3H4 và C3H6. C. C2H2 và C2H4. D. C3H6 và C3H8. Câu 3 Có các sơ đồ phản ứng tạo ra các khí như sau MnO2 HClđặc khí X . KClO3 MO2 khí Y . .0 _ _ __ _ 0 . _ NH4NO2 r khí Z . FeS HCl khí M . Cho các khí X Y Z M tiếp xúc với nhau từng đôi một ở điều kiện thích hợp thì số cặp chất có phản ứng là A. 4. B. 5. C. 2. D. 3. Câu 4 Độ linh động của nguyên tử H trong nhóm OH của các chất C2H5OH C6H5OH H2O HCOOH CH3COOH tăng dần theo thứ tự nào A. H2O C6H5OH C2H5OH CH3COOH HCOOH. B. CH3COOH HCOOH C6H5OH C2H5OH H2O. C. C2H5OH H2O C6H5OH HCOOH CH3COOH. D. c2h5oH h2o c6h5oH CH3COOH HCOOH . Câu 5 Cho các chất etilen saccarozơ axetilen fructozơ anđehit axetic tinh bột axit fomic xenlulozơ glucozơ. Số chất có thể phản ứng với dung dịch AgNO3 NH3 tạo kết tủa là A. 3. B.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT