TAILIEUCHUNG - Cho măng cụt ra hoa sớm, không sượng trái

Do đặc tính của măng cụt là loài ra hoa trên đầu cành của đọt mới, nên việc cho măng cụt ra hoa sớm trước hết phải làm cho cây ra đọt non sớm và đồng loạt. Để có trái măng cụt chất lượng, sau khi thu hoạch cần bón 3kg phân Đầu trâu ^AT1 + 30kg phân ủ hoai (hoặc 7kg Humix) + 50g Tricho- MX/cây tán 6-8m, tưới nước đều. | Cho măng cụt ra hoa sớm không sượng trái Nguồn Do đặc tính của măng cụt là loài ra hoa trên đầu cành của đọt mới nên việc cho măng cụt ra hoa sớm trước hết phải làm cho cây ra đọt non sớm và đồng loạt. Để có trái măng cụt chất lượng sau khi thu hoạch cần bón 3kg phân Đầu trâu AAT1 30kg phân ủ hoai hoặc 7kg Humix 50g Tricho- MX cây tán 6-8m tưới nước đều. Tỉa bỏ cành vượt cành cấp 1 vượt ra khỏi khung tán và cắt bỏ những lá cặp lá đầu cành trên toàn bộ tán. Làm 2 việc trên trong khoảng 1 tuần. Khoảng 2 tuần sau dùng dung dịch MX- THIORE hoặc Food- MX1 phun sương ướt đều tán cây. Sau khi phun 2- 3 tuần cây sẽ nhú đọt đồng loạt. Khi đọt non nhú được 1 tuần dùng Food- MX1 phun 2 lần 10 ngày lần giúp đọt lá phát triển mạnh sung sức và chuẩn bị cho hoa. Xử lý ra hoa Bón phân đón ra hoa phun thuốc tạo mầm hoa khi đọt non được 5 tuần tuổi bón 2kg phân Đầu trâu AT2 2kg Humix cây. Muốn có hiệu quả tức thì dùng 100g MX cây. Một tuần sau dùng Food- MX2 hoặc F. Bo phun sương ướt đều 2 mặt lá cây 2 lần khoảng 7 ngày lần. Sau đó bắt cây cảm ứng ra hoa. Công việc làm vào đầu tháng 10 âm lịch ÂL để thu hái vào đầu tháng 4 ÂL năm sau. Có 2 cách bắt cây ra hoa sớm và đồng loạt - Cách thứ nhất là tạo đọt Khi đọt non được 9 tuần tạo khô hạn cắt nước và rút nước mương phủ nilon trên mặt liếp . Khoảng 2- 4 tuần khi thấy lá non có biểu hiện héo thì tưới thật đậm 2 lần cách nhau 5- 7 ngày sau tưới tiếp để mặt liếp đủ ẩm. - Cách thứ 2 là khoanh vỏ Với những vườn khó tạo khô hạn khi đọt được 9-10 tuần tuổi khoảng 15-10 ÂL tiến hành khoanh xung quanh gốc từ 0 50 8cm chỉ khấc ở phần vỏ không được chạm vào phần thân gỗ vết khấc cách mặt đất khoảng 1m. Để thúc cây ra hoa đồng loạt sau khi lá tươi lại sau khấc gốc khoảng 2- 3 ngày dùng thuốc thúc ra hoa Food- MX2 phun sương ướt đều 2 mặt lá cây một lần. Khoảng 10- 20 ngày sau khi tưới nước lại hoặc sau khấc gốc và phun thuốc cây sẽ nhú chồi hoa khoảng giữa tháng 11 ÂL . Từ khi hoa nhú đến khi hoa nở khoảng 30- 45 ngày.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
17    8    0    13-08-2020
1    4    0    13-08-2020
57    8    1    13-08-2020
5    3    0    13-08-2020
1    2    0    13-08-2020
98    3    0    13-08-2020
38    4    0    13-08-2020
13    8    0    13-08-2020
19    3    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN