TAILIEUCHUNG - IRM ứng dụng_Phần 2

EG: Chuỗi xung écho de gradient (FLASH, SPGR ). Chuỗi xung nhanh. Nhạy cảm với tính không đồng nhất của trường từ. Phát hiện các sản phẩm do quá trình phân huỷ Hb. | SPGR. Chuỗi xung nhanh Nhạy cảm với tính không đồng nhất của trường từ - GRE TR 120 TE 4 ms PA 90 T2 - GRE TR 200 TE 20 ms PA 20 - Ít giá trị trừ trường hợp muốn đánh giá sự .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
88    6    0    10-08-2020
15    5    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
75    31    0