TAILIEUCHUNG - Thêm Dropbox vào menu Send To trong Windows 7, XP và Vista

Thêm Dropbox vào menu Send To trong Windows 7, XP và Vista Dropbox là một trong những công cụ trực tuyến giúp bạn có thể sao lưu và chia sẻ dữ liệu. Nếu bạn muốn dễ dàng truy cập ứng dụng này, bạn có thể thêm nó vào menu Send To trong menu context. Thêm Dropbox vào mục Send To trong Windows 7 và Vista Đầu tiên, hãy copy đường link sau vào Windows Explorer hoặc trong mục Search trong menu Start. %APPDATA%\Microsoft\Windows\SendTo. | Thêm Dropbox vào menu Send To trong Windows 7 XP và Vista Dropbox là một trong những công cụ trực tuyến giúp bạn có thể sao lưu và chia sẻ dữ liệu. Nếu bạn muốn dễ dàng truy cập ứng dụng này bạn có thể thêm nó vào menu Send To trong menu context. Thêm Dropbox vào mục Send To trong Windows 7 và Vista Đầu tiên hãy copy đường link sau vào Windows Explorer hoặc trong mục Search trong menu Start. APPDATA Microsoft Windows SendTo I. g I @ li p iT iats Roa mi H g Mie t ỬSỞÍtX Wirt dủ vS Se fl dT I Organize Include in library Ware with Burn P ES 9 Favorites J . Name Date modified R Desktop Compressed ïipped folder 6ÀD 2009 3 5 PM fl Downloads ỊE Desktop create shcrtcut 6 10 2009 3 44 PM Dropbox Documents 5 29 20101 58 PM Recent Ptaces ỊĨỊ fvernote3-5 6 9 2010 6 34 PM MaiF recipient 6 10 2009 3 44 PM Libraries i Rightload - Upload to default server 5 30 2010 9 57 PM Documents VirusTçtal 6 1 2010 7 36 PM J- Music t Pictures J Podcasts Q Videos f rn r 7 items Nêu bạn đã có dropbox trong Favorites phải chuột vào folder và chuyển nó tới folder Send To. Burn 3 V rn o Organize Intludfr in libiary Shire with Name 7 items Favorites Desktop 4 Downloads Drop box . Recent Pieces . Libraries Documents .J. Music À Pictures V Podcasts H Videos c cm pressed sipped folder ỊE Desktop create shcrtcut documents Date modified 6 10 2009 3 45 PM 6 10 2009 3 44 PM 5 29 2010 1 58 PM 6 9 2010 6 34 PM 6 10 2009 3 44 PM 5 30 2010 9 57 PM 671 2010 7 36 PM Khi bạn dán folder này bạn có thể di chuyển sao chép hoặc tạo một shortcut. Trong ví dụ chúng ta đang tạo một .

TÀI LIỆU HOT