TAILIEUCHUNG - Phỏng vấn chuyên môn

Doanh nghiệp và ứng viên phải cố gắng đạt được một sự cân đối giữa tính thực tế và tính hấp dẫn | Win2000P PHỎNG VAN CHUYÊN MON Mong muôn của ứng viên thu hủt nhiêu lời mời mau thuần trong ca nhan Mong muôn của chủ thu hủt Mong muôn cua ứng viên đánh gia người chu tiêm an Mong muôn của chủ đánh gia các ứng viên Win2000P PHỎNG VAN CHUYÊN MON 1. Doanh nghiệp và ứng viên phải cố gắng đạt được một sứ càn đô i giứa tính thức tê và tính hà p dàn 2. Vài trô củà cuộc phông và n là đi tìm sứ càn đối. - Sứ càn đối đứợc tìm thấy là một cuộc phông vấn thành công. - Sứ càn đô i không đứợc tìm thấy là môt cuôc phông vấn không thành công. Win2000P TRƯỚC KHI PHỎNG VAN 1. Xác định trách nhiệm chính cua chức danh can tuyển 2. Xệt duyệt từng máu đơn xin việc cung sơ yệ u ly lịch để khai thác - Những kinh nghiệm cũ có liên quan đến cong việc - Qua trình đao tao liên quan trữớc kia - Qua trình hoc tập có liên quan trữớc kia - Những mô i quan tam đến việc lam cua ững viên - Mữc lữớng ững viên đê nghị

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
6    4    0
4    3    0
8    3    0
TÀI LIỆU HOT
7    3    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
4    3    0
1    6    0