TAILIEUCHUNG - Ôn thi CPA 2009 môn Tiền tệ, tín dụng

Chuyên đề 9 Tiền tệ, tín dụng I. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TIỀN TỆ, TÍN DỤNG 1. Tiền tệ và ổn định tiền tệ . Định nghĩa tiền tệ Tiền là bất cứ một phương tiện nào được xã hội chấp nhận làm phương tiện trao đổi với mọi hàng hoá, dịch vụ và các khoản thanh toán khác trong nền kinh tế. . Chức năng của tiền tệ Dù biểu hiện dưới hình thức nào , tiề n tê ̣ cũng có các chức năng : Phương tiê ̣n trao đổ i, đơn vi ̣đánh giá và phương tiê ̣n. | Chuyên đề 9 Tiền tệ tín dụng I. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TIỀN TỆ TÍN DỤNG 1. Tiền tệ và ổn định tiền tệ . Định nghĩa tiền tệ Tiền là bất cứ một phương tiện nào được xã hội chấp nhận làm phương tiện trao đổi với mọi hàng hoá dịch vụ và các khoản thanh toán khác trong nền kinh tế. . Chức năng của tiền tệ Dù biểu hiện dưới hình thức nào tiền tê cung co các chức năng Phương tiện trao đôi. đơn vi đánh giá. vá phương tiện dư trứ giá. tri. a Phương tiện trao đổi - Tiên tệ đư ợc sử dụng như một vật môi giới trung gian trong việc trao đổi các hàng hoá. dịch vụ. Đây lá chưc năng đầu tiên cua tiên tệ . nó phản ánh lý do tại sao tiền tệ lại xuất hiện va tôn tai trong nên kinh tê hang hoa. Là một phương tiên trao đôi. tiên đa gop phần nâng cao hiện qua cua nên kinh tê . khi no tạo thuần lơi cho cac giao dịch . tiết kiệm thơi gian đông thơi tao điêu kiện cho việc chuyên môn hoa va phân công lao đông xa hôi. - Đê thực hiện chưc năng phương tiện trao đôi tiên phai co những tiêu chuần nhầt đinh Được chấp nhận rộng rãi Dê nhân biêt Có thể chia nhỏ tạo thuận lợi cho việc trao đổi giữa cac hang hoa co gia tri rât khác nhau. Dê dang trong vân chuyên. Không bi hư hong môt cach nhanh chong. Được tạo ra hàng loạt một cách dễ dàng. Có tính đồng nhất b Đơn vi đanh giả - Tiên tệ dược sư dụng lam đơn vi đê đo gia tri cac hang hoa . dịch vụ trong nền kinh tê. Nó tạo cơ cở thuận lợi cho việc sử dụng tiền làm phương tiện trao đổi . nhưng cũng chính trong quá trình trao đổi. các tỉ lệ trao đổi được hình thanh theo tâp quan - tưc là ngay từ khi ra đơi. sư dụng tiên lam phương tiện trao đôi đa dân tơ i việc dung tiên lam đơn vi đanh gia. - Trong bât kê nên kinh tê tiên tệ nao . việc sư dung tiên lam đơn vi đo lương gia trị đều mang tính chất trừu tượng. vừa co tính phap lỵ-. vừa co tính quy ươc. c Phương tiện dư trư giải tri - Tiên tệ la nơi cât giữ sưc mua qua thơi gian. 667 Khi người ta nhận được thu nhập mà chưa muôn tiêu no hoặc chưa có điều kiện để chi tiêu ngay tiên là môt phượng tiện đê

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT