TAILIEUCHUNG - Cách tìm kiếm toàn văn trong MySQL

Khi dữ liệu ngày càng nhiều thì vấn đề tìm kiếm thông tin chính xác càng trở nên quan trọng. Với khối lượng dữ liệu lớn và có tổ chức phức tạp, vấn đề đặt ra là làm thế nào để tìm nhanh và đúng thông tin cần. | Tìm kiếm toàn văn trong MySQL Nguồn Khi dữ liệu ngày càng nhiều thì vấn đề tìm kiếm thông tin chính xác càng trở nên quan trọng. Với khối lượng dữ liệu lớn và có tổ chức phức tạp vấn đề đặt ra là làm thế nào để tìm nhanh và đúng thông tin cần. Người dùng không muốn tìm kiếm một từ mà lại có cả triệu câu trả lời họ cần sự chính xác và loại bỏ các từ gây nhiễu. Lúc đó người dùng sẽ cần đến tính năng tìm kiếm toàn văn. Tìm kiếm toàn văn TKTV đã được hỗ trợ trong MySQL version . Các cột VARCHAR và TEXT được đánh chỉ mục với FULLTEXT có thể dùng được với các câu lệnh SQL đặc biệt để thực hiện việc tìm kiếm toàn văn trong MySQL. Đến bản tính năng này trở nên hoàn thiện với sự hỗ trợ đầy đủ tìm kiếm boolean. Tìm kiếm toàn văn trong MySQL TKTV là một chức năng có trong MySQL cho phép người dùng tìm kiếm các mẩu thông tin khớp với một chuỗi trên một hay một số bảng nhất định hơn là tìm sự so khớp dạng SELECT LIKE trên từng hàng của một trường nào đó. Một chỉ mục toàn văn trong MySQL là một chỉ mục có kiểu FULLTEXT. Các chỉ mục FULLTEXT chỉ được dùng với các bảng MylSAM và có thể được tạo ra từ các cột CHAR VARCHAR hay TEXT vào lúc tạo bảng với CREATE TABLE hay bổ sung sau với ALTER TABlE hoặc CREATE INDEX. Chỉ mục TKTV rất giống với các chỉ mục khác nó là một danh sách các khóa được xếp theo trật tự. Các khóa này chỉ đến các bản ghi nằm trong file dữ liệu. Mỗi khóa gồm định dạng của phiên bản Word -- VARCHAR. Một từ bên trong phần văn bản. Count -- LONG. Từ đó xuất hiện bao nhiều lần trong phần văn bản. Weight -- FLOAT. Đánh giá về tầm quan trọng của từ. Rowid -- một con trỏ chỉ đến hàng cụ thể nằm trong file dữ liệu. Một số đặc điểm chính của tính năng TKTV trong MySQL Tự loại bỏ các từ có ít hơn 4 chữ cái. Các từ có gạch ngang nằm giữa được xem là 2 từ. Các hàng được trả lại theo thứ tự thích hợp từ cao xuống thấp Các từ nằm trong danh sách từ phổ thông bằng tiếng Anh cũng bị loại bỏ khỏi danh sách kết quả tìm kiếm. Danh sách từ này nằm .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
104    4    0
TÀI LIỆU HOT
5    4    0
1    3    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN