TAILIEUCHUNG - MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ

Tài liệu tham khảo mẫu đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ ban hành kèm theo Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Bộ Giao thông vận tải | MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ Ban hành kèm theo Thông tư số 07 2009 TT-BGTVT ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Bộ Giao thông vận tải CỘNG HÒÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Socialist Republic of Vietnam Independent - Freedom - Happiness ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ Application form for exchange of driving licence Dùng cho người nước ngoài - For Foreigner only Kính gửi To Cục Đường bộ Việt Nam Vietnam Road Administration ảnh màu Tôi là Full name .Quốc tịch photograph 3 x 4 cm Nationality . Ngày tháng năm sinh Date of birth . Hiện cư trú tại Permanent Address . 23 Nơi công tác Name of working office . Số hộ chiếu Passport No. . Cấp ngày Issuing date ngày date .tháng month .năm year . Cơ quan cấp hộ chiếu Issuing Office . Hiện có giấy phép lái xe cơ giới đường bộ số Current driving licence No. . Cơ quan cấp Issuing Office . Tại Place of issue . Cấp ngày Issuing date ngày date .tháng month .năm year . Lý do xin cấp giấy phép lái xe Reason of application for new driving licence . Gửi kèm theo đơn gồm có Documents enclosed as following - 03 ảnh màu cỡ 3 x 4 cm 03 colour photographs 3x4cm - Bản photocopy GPLX nước ngoài photocopy of current foreign driving licence - Bản dịch GPLX nước ngoài đã được công chứng Translation of current foreign driving licence with notation . - Bản photocopy hộ chiếu phần họ tên và ảnh trang thị thực nhập cảnh 01 photocopy of passport included pages full name photograph valid visa . 24 Tôi xin đảm bảo lời khai trên đây là đúng sự thật nêu sai xin chịu trách nhiệm. I certify that all the information included in this application and attached documents is correct and true. Xác nhận của cơ quan chủ quản Confirmation of Authorization Office . . Người làm đơn Applicant Ký và ghi rõ họ tên Signature and Full name .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN