TAILIEUCHUNG - Giáo trình Sức khỏe nghề nghiệp_Phần 10

Ergonomie (một số nước gọi là "Kỹ thuật học các yếu tố con người") có thể được xác định là "Sự thích hợp công việc với con người. Có nhiều cách định nghĩa thuật ngữ Ergonomie. Theo Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) có thể định nghĩa Ergonomie là: "Sự áp dụng khoa học sinh học kết hợp với khoa học công nghệ vào người lao động và môi trường của họ để được sự thỏa mãn tối đa cho người lao động đồng thời tăng năng xuất lao động" | VẤN ĐỂ TƯ THẾ VÀ ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG HỢP LÝ Lao động học - ergonomie MỤC TIÊU sau khi học xong bài này sinh viên có khả năng 1. Nêu được đinh nghĩa mục tiêu và nhiệm vụ lao động học ergonomie 2. Liệt kê được các nguyên tắc cơ bản của lao động học. 3. Trình bày được biện pháp làm giảm nhẹ gáng nặng lao động thể lực bằng lao động học. 4. Hiểu được tầm quan trọng của lao động học trong sản xuất. 1. Khái niệm Ergonomie một số nước gọi là Kỹ thuật học các yếu tố con người có thể được xác định là Sự thích hợp công việc với con người. Có nhiều cách định nghĩa thuật ngữ Ergonomie. Theo Tổ chức Lao động Quốc tế ILO có thể định nghĩa Ergonomie là Sự áp dụng khoa học sinh học kết hợp với khoa học công nghệ vào người lao động và môi trường của họ để được sự thỏa mãn tối đa cho người lao động đồng thời tăng năng xuất lao động . Vì thế ngoài sức khỏe Ergonomie còn quan tâm đến năng xuất lao động tiết kiệm giá thành sản phẩm và các mối quan tâm khác. Hơn thế nữa trong thực hành các hướng của Ergonomie còn tập trung vào thiết kế sắp đặt vị trí lao động sự đáp ứng các yếu tố lý học trong môi trường lao động hơn là các yếu tố hóa học và vi sinh vật học. Ergonomie Lao động học là khoa học nghiên cứu về lao động và sự phù hợp với sức khỏe người lao động. Như vậy mỗi loại hình lao động cần có một sự phù hợp tương ứng về sức khỏe con người cả về mặt thể chất lẫn tinh thần . Những lao động giản đơn yêu cầu đáp ứng của cơ thể không phức tạp song khoa học kỹ thuật phát triển lao động càng phức tạp càng cần có những nghiên cứu về sức khỏe tốt hơn tiến bộ hơn để có thể theo 150 kịp với lao động mới. Lao động càng có kết quả khi nó đáp ứng tốt cho con người. Lao động không làm tổn hại sức khỏe mà làm cho sức khỏe người lao động tốt hơn. Vào thế kỷ XVII khi nền công nghiệp bước vào giai đoạn phát triển thì những nghiên cứu về lao động học cũng được đặt nền móng và những nghiên cứu đầu tiên ra đời trong đó có công trình nghiên cứu của Martinpan ông cho rằng tâm sinh lý giải phẫu. phải phù hợp .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
16    4    0    14-08-2020
405    6    0    14-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TÀI LIỆU HOT
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
83    5    0