TAILIEUCHUNG - [Triết Học] Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học - GS,TS. Đỗ Nguyên Phương phần 2

Tương tự với Môrely, lý thuyết về quyền bình đẳng tự nhiên của G. Mably (1709-1785) được coi là cơ sở trong các luận điểm xã hội - chính trị của ông. 3. Chủ nghĩa xã hội không tưởng - phê phán đầu thế kỷ XIX | Với Môrely người mà cho đến nay giới sử học vẫn còn chưa biết rõ về tiểu sử của ông tác giả của Bộ luật của tự nhiên. Trong đó ông đã trình bày một hệ thống những quan điểm có tính chất xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa không tưởng trên cơ sở cho rằng quyền bình đẳng là tự nhiên vốn có của con người như đã từng diễn ra trong thời kỳ công xã nguyên thuỷ và vẫn tồn tại trong một số bộ lạc thời kỳ đó chế độ tư hữu ra đời đã làm tiêu tan cái quyền bình đẳng tự nhiên ấy. Tương tự với Môrely lý thuyết về quyền bình đẳng tự nhiên của G. Mably 1709-1785 được coi là cơ sở trong các luận điểm xã hội - chính trị của ông. 3. Chủ nghĩa xã hội không tưởng - phê phán đầu thế kỷ XIX a Hoàn cảnh lịch sử Cuối thế kỷ XVIII được coi là thời kỳ bão táp của cách mạng tư sản. Trên lĩnh vực kinh tế sự ra đời của nền sản xuất công nghiệp đã diễn ra nhanh chóng ở nước Anh một phần châu Âu lục địa và Bắc Mỹ. Sản xuất công nghiệp đã nhanh chóng làm biến đổi bộ mặt kinh tế - xã hội của thế giới mà theo đánh giá của Các Mác và Phriđrích Ăngghen chỉ sau hơn hai thế kỷ tồn tại chủ nghĩa tư bản đã tạo ra một khối lượng của cải vật chất nhiều hơn tất cả các thời đại trước gộp lại. Lực lượng sản xuất phát triển nhanh chóng kéo theo sự biến đổi và ngày càng hoàn thiện quan hệ sản xuất chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa. Cùng với quá trình ấy sự ra đời và hình thành ngày càng rõ nét hai lực lượng xã hội đối lập nhau giai cấp tư sản và giai cấp công nhân. Giai cấp tư sản đã củng cố từng bước vững chắc địa vị thống trị của mình và cũng bắt đầu bộc lộ những bản chất cố hữu của nó bóc lột áp bức nhân dân lao động vì quyền lợi của giai cấp mình. Trong khi đó giai cấp công nhân xuất hiện từng bước lớn mạnh trở thành một lực lượng xã hội quan trọng trong lĩnh vực sản xuất trong nền kinh tế. Trong lĩnh vực xã hội - chính trị họ cũng như các giai cấp và tầng lớp lao động khác bị áp bức bóc lột thậm tệ. Tình trạng bất công xã hội bất bình đẳng và nghèo khó đè nặng lên vai họ. Trong điều kiện ấy những phản

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
12    3    0    14-08-2020
65          14-08-2020
3    4    0    14-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TÀI LIỆU HOT
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
10    4    0