TAILIEUCHUNG - Các thao tác cơ bản với Word 2003 (Phần 7)

Các thao tác cơ bản với Word 2003 (Phần 7) 19. Định dạng tài liệu: a. Thay đổi cỡ giấy Mặc định Word sử dụng kiểu giấy là Letter (khổ giấy hơi to hơn khổ A4), nếu dùng khổ giấy này để in, các cài đặt canh lề sẽ hiển thị rất khác với ban đầu nếu in bằng giấy A4. Vì thế ta cần chỉnh lại cho khổ giấy trong chọn khổ giấy, bạn nhấp Menu File Page Setup, tại cửa sổ này bạn chọn thẻ Paper. Trong mục Paper size bạn nhấp nút để tìm chọn kiểu,. | Cac thao tac co ban vol Word 2003 Phan 7 19. Dinh dang tài lieu a. Thay dôi co giây Mac dinh Word su dung kiêu giây là Letter khô giây hoi to hon khô A4 nêu dùng khô giây này dê in câc cài dat canh lê se hiên thi rât khâc voi ban dâu nêu in bang giây A4. Vi thê ta cân chînh lai cho khô giây trong chon khô giây ban nhâp Menu File Page Setup tai cua sô này ban chon thé Paper. Trong muc Paper size ban nhâp nùt Odê tim chon kiêu nhâp Default rôi Yes dê moi lân chay chuong trinh Word se tu dông dat kich co tài lieu là khô giây này. b. Thay đổi hướng in Để đổi hướng in của trang bạn cũng vào Page Setup ở thẻ Margins bạn chọn hướng in trong phần Orientation c. Thay đổi lề của tài liệu Để thay đổi lề của tài liệu bạn vào Page Setup chọn thẻ Margins ở mục Margins bạn nhập các thông số lền trên Top dưới Bottom trái Left và phải Right phần Gutter và Gutter position cho phép bạn đặt kích thước và vị trí rãnh lề giữa các trang dùng đóng thành cuốn sau khi in. Với các mục trên bạn có thể nhấp vào nút Default để các tùy chọn trên là mặc định cho bất kỳ tài liệu Word được tạo sau này. d. Ngắt trang Để ngắt một trang và sang trang mới bạn đặt chuột tại điểm muốn kết thúc rồi nhấp tổ hợp Ctrl Enter ở chế độ xem dạng Normal chọn View Normal thì trang được ngắt sẽ có dạng .Page Braak Để xoá một trang được ngắt bạn chuyển sang chế độ xem dạng Normal đặt con trỏ vào vị trí của trang được ngắt và nhấn .

TÀI LIỆU HOT