TAILIEUCHUNG - 500 câu hỏi trắc nghiệm cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán (phần 2)

500 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CƠ BẢN VỀ CHỨNG KHOÁN VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN | Welcome to Vietnam Securities Community - http 500 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CƠ BẢN VỀ CHỨNG KHOÁN VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN Phần I 250 câu Câu 1 Người sở hữu cổ phiếu và trái phiếu đều được hưởng a. Lãi suất cố định b. Thu nhập phụ thuộc vào hoạt động của công ty c. Được quyền bầu cử tại Đại hội cổ đông d. Lãi suất từ vốn mà mình đầu tư vào công ty Câu 2 Nhà đầu tư mua 10 trái phiếu có mệnh giá 100 USD có lãi suất danh nghĩa 6 năm với giá 900 USD. Vậy hàng năm nhà đầu tư sẽ nhận được tiền lãi là a. 60 USD b. 600 USD c. 570 USD d. 500 USD Câu 3 Cổ phiếu quỹ a. Được chia cổ tức. b. Là loại cổ phiếu được phát hành và được tổ chức phát hành mua lại trên thị trường. c. Người sở hữu có quyền biểu quyết. d. Là một phần cổ phiếu chưa được phép phát hành. Câu 4 Các câu nào sau đây đúng với thị trường sơ cấp a. Làm tăng lượng vốn đầu tư cho nền kinh tế b. Làm tăng lượng tiền trong lưu thông. c. Không làm tăng lượng tiền trong lưu thông. d. Giá phát hành do quan hệ cung cầu quyết định Welcome to Vietnam Stock Exchange Forum - http or http 1 Welcome to Vietnam Securities Community - http Câu 5 Thị trường thứ cấp a. Là nơi các doanh nghiệp hy động vôh trung và dài hạn thông qua việc phát hành cổ phiếu và trái phiếu. b. Là nơi mua bán các loại chứng khoán kém chất lượng c. Là nơi mua bán các chứng khoán đã phát hành d. Là thị trường chứng khoán kém phát triển Câu 6 Hình thức bảo lãnh mà trong đfó các nhà bảo lãnh phát hành cam kếưt sẽ mua toàn bộ chứng khoán của tổ chức phát hành cho dù họ có thể bán hết hay không được gọi là a. Bảo lãnh tất cả hoặc không b. Bảo lãnh với cố gắng tối đa c. Bảo lãnh với cam kết chắc chắn. d. Bảo lãnh với hạn mức tối thiểu Câu 7 Đối với công chúng đầu tư tài liệu nào quan trọng nhất trong hổ sơ đăng ký phát hành ra công chúng a. Bản sao giấy phép thành lập và đăng ký kinh doanh b. Danh sách và sơ yếu lý lịch thành viên Hội đổng Quản Trị và Ban Giám đốc. c. Đơn xin phép phát hành. d. Bản cáo bạch Câu 8

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
23    3    0    11-08-2020
6    4    0    11-08-2020
31    5    0    11-08-2020
26    6    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN