TAILIEUCHUNG - Giáo Trình Kiến Trúc Máy Tính - Nguyễn Hữu Lộ phần 3

Tập lệnh mà máy tính thực hiện trực tiếp tạo ra một ngôn ngữ cho phép người sử dụng trao đổi được với máy tính. Đó là ngôn ngữ máy. | Cân Trúc Máy Tính -27- MOt vấn đề quan trọng đã xảy ra trong các PC là sự xung đột giữa các chip bộ nhớ RAM Random Access Memory đữỢc cái đát cung với bộ nhớ dành cho hề thong do vậy 384 KB RAM trung địa chỉ với vung nhớ danh cho hề thong sề bị bo qua nghĩa la tong dung lữớng bo nhớ RAM sữ dung đữớc sề bang tong dung lữớng bo nhớ RAM cai đát trừ đi 384 K . Thí du các PC co 4 MB RAM đữớc cái đát cho thấy chỉ co 3712 KB đữớc sữ dung bao gom 640KB cho vung nhớ qui ữớc va 3072 KB cho vung nhớ mớ rông. Tuy vạy van co các PC chỉ thiếu 128KB thay vì 384KB nhớ vao các biền pháp sap xếp lai bo nhớ. Sự xung đot xay ra do các phan đoan A000 va B000 đữớc danh cho RAM vidềo các phan đoan C000 va D000 đữớc danh cho bo nhớ chỉ đoc ROM va RAM cua các board cam trền các khề cam mớ rOng ềxpansion slot cua board chính mainboard cac phan đoan E000 va F000 đữớc danh cho bo nhớ chỉ đoc chữa hề xuất nháp cớ ban ROM BIOS Basic Input Output Systềm trền board chính. Điều náy co nghĩa lá tát cá RAM chiếm những địa chỉ náy phái bị tát hoác các thánh phán nều trền khong thực hiền đữớc chực nang cua mình đề tránh xung đOt trong vung UMA. Các nhá thiết kế board chính thữớng thực hiền các khá nang sau đề tránh xung đOt - Sử dung RAM nhanh hớn đề lữu trữ bán sao cua các ROM chám goi lá tao cữa so vo hiều hoa các ROM náy trong xử ly. - Tát các RAM khong sử dung tao cữa so nhám tránh xung đOt trong vung UMA. - Sáp xếp lai RAM khong đữớc sữ dung tao cửa so. Phán lớn các PC tao cữa so cho ROM BIOS thữớng la 64K ROM vidềo 32K RAM dung trong bo nhớ chính lá RAM đOng Dynamic RAM vá các RAM đOng cái tiền nhữ EDO-RAM Extềndềd Data Out RAM vá SDRAM Synchronous DRAM co thới gian truy xuất trong khoáng tữ 10 nsềc đến 200 nsềc. Các chip nhớ RAM hiền nay đữớc ghềp thánh các mođun nhớ mOt hang chan goi lá SIMM hoác các mođun nhớ hai hang chan goi lá DIMM. Các SIMM 30 chan co dung lữớng 256K 1M 4M 16 MB nhớ 8 bit hoác 9 bit nếu co bit chan lề Các SIMM 72 chan co dung lữớng 1 M 2M 4M 8 M 16 M 32M vá 64 MB nhớ hay

TÀI LIỆU HOT