TAILIEUCHUNG - Giáo trình sức khỏe môi trường_Bài 1

Sức khỏe môi trường là nền tảng của y tế công công, cung cấp rất nhiều lý luận cơ bản nền tảng cho một xã hội hiện đại. Quá trình cải thiện tình trạng vệ sinh, chất lượng nước uống, vệ sinh và an toàn thực phẩm, kiểm soát bệnh tật và cải thiện điều kiện nhà ở là nhiệm vụ trung tâm của quá trình thực hiện việc nâng cao chất lượng cuộc sống và tiếp tục những kinh nghiệm quý báu của cả thế kỷ qua | VHỌC sức khỏe moi trưởng bộỵtê BỘ Y TẾ SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG SÁCH ĐÀO TẠO cử NHÂN Y TẾ CÓNG CỘNG NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC BỘ y TẾ súc KHỎE MÔI TRƯỚNG SÁCH DÙNG ĐÀO TẠO cử NHÂN y TẾ CÓNG CỘNG MÃ số Đ14 Z03 NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC HÀ NỘI - 2006 CHỦ BIÊN PGS. TS. Nguyễn Văn Mạn THƯ KÝ BIÊN SOẠN CN. Trần Thị Tuyết Hạnh CN. Nguyễn Hữu Thắng ThS. Vũ Thị Thu Nga ThS. Nguyễn Ngọc Bích NHỮNG NGƯÒI BIÊN SOẠN PGS. TS. Bùi Thanh Tâm PGS. TS. Nguyễn Văn Mạn PGS. TS. Đặng Đức Phú . Trương Việt Dũng TS. Nguyễn Huy Nga PGS. TS. Lê Đình Minh PGS. TS. Lưu Đức Hải ThS. Lê Thị Thanh Hương ThS. Nguyễn Trinh Hương THAM GIA TỔ CHỨC BẢN THẢO ThS. Phí Nguyệt Thanh và nhóm thư ký Bản quyển thuộc Bộ Y tê Vụ khoa học và Đào tạo

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT