TAILIEUCHUNG - Thông tư 51/2000/TT-BTC

Thông tư số 51/2000/TT-BTC về việc hướng dẫn những vấn đề về tài chính trong khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp Nhà nước theo quy định tại Nghị định số 103/1999/NĐ-CP ngày 10/9/1999/NĐ-CP của Chính phủ do Bộ Tài chính ban hành | BỘ TÀI CHÍNH Số 51 2000 TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 02 tháng 6 năm 2000 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 51 2000 TT-BTC NGÀY 2 THÁNG 6 NĂM 2000 HƯỚNG DẪN NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ TÀI CHÍNH TRONG KHOÁN KINH DOANH CHO THUÊ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 103 1999 NĐ-CP NGÀY 10 9 1999 CỦA CHÍNH PHỦ I- NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 1. Phạm vi và điều kiện áp dụng Thông tư này quy định những vấn đề về tài chính liên quan đến việc thực hiện khoán kinh doanh và cho thuê toàn bộ doanh nghiệp nhà nước áp dụng đối với các doanh nghiệp nhà nước độc lập và các doanh nghiệp thành viên các Tổng công ty cụ thể như sau a. Có vốn nhà nước trên sổ sách kế toán dưới 1 tỷ đồng kinh doanh thua lỗ kéo dài hoặc Nhà nước không cần nắm giữ cổ phần trừ các doanh nghiệp là nông trường lâm trường quốc doanh các doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực tư vấn thiết kế giám định. b. Có vốn nhà nước trên sổ sách kế toán từ 1 tỷ đến dưới 5 tỷ đồng bị thua lỗ kéo dài nhưng chưa lâm vào tình trạng phá sản sau khi đã thực hiện các biện pháp cần thiết nhưng vẫn không khắc phục được thì tuỳ theo từng trường hợp cụ thể do Thủ tướng Chính phủ quyết định hoặc phân cấp cho các Bộ quản lý ngành UBND tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương Hội đồng quản trị các Tổng công ty 91 quyết định việc khoán hoặc cho thuê doanh nghiệp. Việc khoán kinh doanh trong nội bộ doanh nghiệp nhà nước cho thuê từng bộ phận của doanh nghiệp nhà nước và cho thuê tài sản riêng lẻ của doanh nghiệp nhà nước không nằm trong phạm vi điều chỉnh của thông tư này. 2. Nguyên tắc xử lý tài chính khi thực hiện khoán kinh doanh cho thuê doanh nghiệp. . Trước khi khoán kinh doanh hoặc cho thuê doanh nghiệp Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp có trách nhiệm kiểm kê tài sản xác định số lượng và thực trạng tài sản cố định đầu tư dài hạn tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn các khoản công nợ phải thu phải trả và các nguồn vốn quỹ xử lý các tồn tại về tài sản và tài chính theo các .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
46    4    0    11-08-2020
5    3    0    11-08-2020
8    2    0    11-08-2020
8    3    0    11-08-2020
4    5    0    11-08-2020
8    4    0    11-08-2020
10    3    0    11-08-2020
312    5    0    11-08-2020
9    5    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0