TAILIEUCHUNG - Thông tư 39/2000/TT-BTC

Thông tư 39/2000/TT-BTC về hướng dẫn việc phát hành tín phiếu kho bạc qua Ngân hàng Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành | BỘ TÀI CHÍNH Số 39 2000 TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 11 tháng 5 năm 2000 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 39 2000 TT-BTC NGÀY 11 THÁNG 5 NĂM 2000 HƯỚNG DẪN VIỆC PHÁT HÀNH TÍN PHIẾU KHO BẠC QUA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Thi hành Nghị định số 01 2000 NĐ-CP ngày 13 tháng 1 năm 2000 của Chính phủ về việc ban hành quy chế phát hành trái phiếu Chính phủ sau khi thống nhất với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Bộ Tài chính hướng dẫn việc phát hành tín phiếu kho bạc qua Ngân hàng Nhà nước như sau I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 1. Tín phiếu kho bạc phát hành qua Ngân hàng Nhà nước được thực hiện dưới hình thức đấu thầu theo quy định cụ thể tại Thông tư này. 2. Đấu thầu tín phiếu Kho bạc là đấu thầu lãi suất. Lãi suất đặt thầu trúng thầu được tính theo năm 365 ngày . 3. Bộ Tài chính căn cứ vào dự toán và tình hình thu chi ngân sách nhà nước hàng năm dự kiến khối lượng tín phiếu phát hành thời gian hình thức bán tín phiếu thời hạn lãi suất chỉ đạo và thông báo cho Ngân hàng Nhà nước trước khi tổ chức đấu thầu tín phiếu. 4. Ngân hàng Nhà nước là cơ quan đại lý cho Bộ Tài chính trong việc phát hành và thanh toán tín phiếu thực hiện nghiệp vụ đấu thầu tín phiếu kho bạc tổ chức và giám sát thị trường mua bán lại tín phiếu kho bạc sau khi đấu thầu. II. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ 1. Nguyên tắc đầu thầu - Bí mật mọi thông tin đặt thầu của các đơn vị đặt thầu và lãi suất chỉ đạo của Bộ Tài chính nếu có . - Tổ chức đấu thầu công khai bình đẳng về quyền lợi nghĩa vụ giữa các thành viên tham gia đấu thầu. - Đơn vị trúng thầu có trách nhiệm mua tín phiếu kho bạc theo khối lượng và lãi suất trúng thầu được thông báo. 2. Đối tượng tham gia đấu thầu quy định tại điều 14 của Quy chế phát hành trái phiếu Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 01 2000 NĐ-CP phải có đủ các điều kiện sau - Có tư cách pháp nhân được thành lập theo luật pháp hiện hành của Việt Nam - Có vốn pháp định từ 20 tỷ đồng Việt Nam trở lên - Có tài khoản tiền đồng Việt Nam mở tại ngân hàng - Có đơn

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    3    0    14-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
4    4    0
TÀI LIỆU HOT
5    3    0
273    4    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
20    5    0