TAILIEUCHUNG - Quyết định số 39/2000/QĐ-TTg

Quyết định số 39/2000/QĐ-TTg về việc quy định tạm thời ưu đãi về thuế đối với hoạt động kinh doanh chứng khoán do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 39 2000 QĐ-TTg CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 27 tháng 3 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 39 2000 QĐ-TTG NGÀY 27 THÁNG 3 NĂM 2000 QUY ĐỊNH TẠM THỜI ƯU ĐÃI VỀ THUẾ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHỨNG KHOÁN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 30 9 1992 Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng số 02 1997 QH9 ngày10 05 1997 và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 03 1997 QH9 ngày 10 5 1997 Căn cứ Luật Khuyến khích đầu tư trong nước sửa đổi số 03 1998 QH10 ngày 20 5 1998 Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Tạm thời ưu đãi về thuế đối với tổ chức cá nhân sau đây hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực chứng khoán - Công ty chứng khoán - Công ty quản lý quỹ - Tổ chức phát hành có chứng khoán được niêm yết - Cá nhân đầu tư chứng khoán. Điều 2. Về thuế giá trị gia tăng. Tạm thời không thu thuế giá trị gia tăng đối với các hoạt động kinh doanh của Công ty chứng khoán trong thời gian ba năm từ năm 2000 đến hết năm 2002 hoạt động kinh doanh không thu thuế giá trị gia tăng trên đây chỉ bao gồm những hoạt động kinh doanh chứng khoán quy định tại khoản 2 Điều 29 Nghị định số 48 1998 NĐ-CP ngày 11 7 1998 của Chính phủ. Điều 3. Về thuế thu nhập doanh nghiệp. Ngoài việc được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Pháp luật hiện hành thì 1. Đối với Công ty chứng khoán và Công ty quản lý quỹ còn được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp thêm một năm giảm 50 số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong hai năm tiếp theo. 2. Đối với tổ chức phát hành có chứng khoán được niêm yết còn được giảm 50 số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong hai năm tiếp theo kể từ khi niêm yết chứng khoán lần đầu tại Trung tâm giao dịch chứng khoán. Điều cá nhân đầu tư chứng khoán được miễn thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao cho phần thu nhập từ cổ tức lãi trái phiếu chênh lệch mua bán chứng khoán. Điều 5. Các quy định khác về thuế ngoài những ưu đãi tại Điều 2 3 và

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
37    5    0    09-08-2020
12    2    0    09-08-2020
2    6    0    09-08-2020
7    3    0    09-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0