TAILIEUCHUNG - Thông tư số 122-TC/HCP/P3

Thông tư số 122-TC/HCP/P3 về việc trả tiền Công thải Nam Bộ và Công phiếu kháng chiến Nam bộ của bộ đội, cán bộ và đồng bào đã đem ra Bắc do Bộ Tài Chính ban hành | BỘ TÀI CHÍNH VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 122-TC HCP P3 Hà Nội ngày 23 tháng 12 năm 1958 THÔNG TƯ VỀ VIỆC TRẢ TIỀN CÔNG THẢI NAM BỘ VÀ CÔNG PHIẾU KHÁNGCHIẾN NAM BỘ CỦA BỘ ĐỘI CÁN BỘ VÀ ĐỒNG BÀO ĐÃ ĐEM RA BẮC BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Kính gửi các Ủy ban Hành chính khu tỉnh thành phố các Khu Sở Ty Tài chính. Tại thông tư số 5291-TN ngày 19-11-1958 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chủ trương cho quy vốn mua Công thải Nam bộ và Công phiếu kháng chiến phát hành ở Nam bộ ra vàng theo giá vàng ở Nam Bộ lúc mua và lấy giá vàng chính thức hiện nay ở miền Bắc để thanh toán. Chấp hành chỉ thị trên thông tư này nhằm mục đích giải thích thêm về lý do phải thanh toán theo giá vàng đồng thời quy định cụ thể cách thức thanh toán. I. - LÝ DO THANH TOÁN THEO GIÁ VÀNG Việc quy giá vốn và giá thanh toán các Công thải Nam bộ và Công phiếu kháng chiến phát hành ở Nam bộ vì là một vấn đề lớn rất phức tạp nên phải mất một thời gian điều tra và nghiên cứu rất lâu trong nhiều cuộc hội nghị giữa a Các cơ quan có liên quan Ban Kinh tế Chính phủ Ban Thống nhất trung ương Bộ Nội vụ Ngân hàng trung ương và Bộ Tài chính. b Và giữa các cán bộ trước đây lãnh đạo Nam bộ các cán bộ phụ trách kinh tế tài chính và một số các cán bộ lãnh đạo các tỉnh Nam bộ hiện nay tập kết ra Bắc. Việc điều tra và nghiên cứu đã trải qua các giai đoạn sau đây Theo nghị định số 383-NĐ ngày 11-09-1952 thì Công phiếu kháng chiến phải quy ra thóc theo giá lúc mua ở nơi mua và trả bằng tiền theo giá thóc tại nơi mua lúc thanh toán. Vì tình hình chiến sự trước kia và tình hình chính trị hiện nay đất nước tạm thời bị chia cắt việc sưu tầm giá thóc ở các tỉnh Nam bộ gặp rất nhiều khó khăn tài liệu không đầy đủ chính xác nên trước đây về giá thanh toán có ba ý kiến 1 Lấy giá thóc miền Tây Nam bộ lúc tập kết. 2 Lấy giá thóc hiện nay ở miền Bắc. 3 Lấy giá thóc hiện nay ở Nam bộ. Nghiên cứu kỹ ba ý kiến trên thì thấy - Nếu lấy giá thóc Miền Tây Nam bộ lúc tập kết thì không hợp lý vì giá đó là giá đã cách .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    30    0
82    25    0