TAILIEUCHUNG - Quyết định số 13/2000/QĐ-BCN

Quyết định số 13/2000/QĐ-BCN về việc chuyển Chi nhánh Công ty xuất nhập khẩu Điện tử tại Đà Nẵng thành Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Đà Nẵng do Bộ Công nghiệp ban hành | BỘ CÔNG NGHIỆP Số 13 2000 QĐ-BCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 21 tháng 03 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN CHI NHÁNH CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỆN TỬ TẠI ĐÀ NẰNG THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC ĐÀ NẰNG BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 74 CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp Căn cứ Nghị định số 44 1998 NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần Căn cứ Biên bản thẩm định ngày 09 tháng 3 năm 2000 của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ Công nghiệp đối với Phương án chuyển Chi nhánh Công ty xuất nhập khẩu Điện tử tại Đà Nang đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty xuất nhập khẩu Điện tử thành Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Đà Nang Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện tử và Tin học Việt Nam Tờ trình số 115 CV ĐT-HĐQTngày 02 tháng 03 năm 2000 Theo đề nghị của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ Công nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ. QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hoá Chi nhánh Công ty xuất nhập khẩu Điện tử tại Đà Nằng đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty xuất nhập khẩu Điện tử gồm có những điểm sau 1. Cơ cấu vốn Điều lệ. Vốn Điều lệ Công ty cổ phần là đồng. Trong đó - Cổ phần của Nhà nước 30 vốn Điều lệ - Cổ phần bán cho người lao động trong Chi nhánh 55 vốn Điều lệ - Cổ phần bán cho các đối tượng ngoài Chi nhánh 15 vốn Điều lệ. Trị giá một cổ phần đồng Việt Nam. 2. Giá trị thực tế của Chi nhánh Công ty xuất nhập khẩu Điện tử tại Đà Nằng Quyết định số 50 QĐ-TCKT ngày 12 tháng 01 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về xác định giá trị Chi nhánh Công ty xuất nhập khẩu Điện tử tại Đà Nằng tại thời điểm 0 giờ ngày 25 tháng 9 năm 1999 để cổ phần hoá là đồng. Trong đó giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Chi nhánh là đồng. 3. Ưu đãi cho người lao động trong Chi nhánh. Tổng số cổ phần bán ưu đãi

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
24    8    2    11-08-2020
31    4    0    11-08-2020
6    3    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0