TAILIEUCHUNG - Quyết định số 85/2000/QĐ-NHNN14

Quyết định số 85/2000/QĐ-NHNN14 về việc ban hành Quy chế nghiệp vụ thị trường mở do Ngân hàng Nhà nước ban hành | NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Số 85 2000 QĐ-NHNN14 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 09 tháng 3 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH SỐ 85 2000 QĐ-NHNN14 NGÀY 9 THÁNG 3 NĂM 2000 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ NGHIỆP VỤ THỊ TRƯỜNG MỞ THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01 1997 QH10 ngày 12 12 1997 và Luật Các tổ chức tín dụng số 02 1997 QH10 ngày 12 12 1997 Căn cứ Nghị định số 15 CP ngày 02 03 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ cơ quan ngang Bộ Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tín dụng QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế nghiệp vụ thị trường mở Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký Điều 3. Chánh Văn phòng Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ Giám đốc Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước Vụ trưởng Vụ Tín dụng Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Giám đốc Giám đốc các tổ chức tín dụng tham gia nghiệp vụ thị trường mở chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Lê Đức Thuý Đã ký QUY CHẾ NGHIỆP VỤ THỊ TRƯỜNG MỞ Ban hành kèm theo Quyết định số 85 2000 QĐ-NHNN14 ngày 9 tháng 3 năm 2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Chương 1 QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng Quy chế này quy định việc mua bán tín phiếu Kho bạc chứng chỉ tiền gửi tín phiếu Ngân hàng Nhà nước và các loại giấy tờ có giá ngắn hạn khác sau đây gọi tắt là giấy tờ có giá giữa Ngân hàng Nhà nước với các tổ chức tín dụng trên thị trường tiền tệ nhằm thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia. Điều 2. Giải thích từ ngữ 1. Thời hạn còn lại Là thời gian thanh toán còn lại của giấy tờ có giá ngắn hạn tính từ ngày giấy tờ có giá được mua bán thông qua nghiệp vụ thị trường mở đến ngày đến hạn thanh toán. 2. Bán và cam kết mua lại gọi tắt là giao dịch có kỳ hạn Là việc bên bán Ngân hàng Nhà nước hoặc tổ chức .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
13    3    0    15-08-2020
2    5    0    15-08-2020
6    5    0    15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
18    4    0
3    6    0
103    209    0
TÀI LIỆU HOT
4    2    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
6    6    0
20    5    0