TAILIEUCHUNG - Quyết định số 183/2002/QĐ-TTg

Quyết định số 183/2002/QĐ-TTg về việc chuyển Công ty Container phía Bắc thành Công ty cổ phần Container phía Bắc do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 183 2002 QĐ-TTG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 04 tháng 03 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY CONTAINER PHÍA BẮC THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA BẮC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Nghị định số 44 1998 NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tại công văn số 88 TT-HĐQT ngày 01 tháng 02 năm 2002 về Đề án cổ phần hóa Công ty Container phía Bắc QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt Đề án cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước Công ty Container phía Bắc thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam như sau 1. Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là đồng trong đó - Tỷ lệ cổ phần nhà nước 30 vốn điều lệ. - Tỷ lệ cổ phần bán cho cán bộ công nhân viên trong Công ty 40 vốn điều lệ. - Tỷ lệ cổ phần bán cho các cổ đông ngoài Công ty 30 vốn điều lệ. 2. Giá trị thực tế của Công ty Container phía Bắc đến ngày 30 tháng 9 năm 2001 là đồng trong đó giá trị thực tế vốn nhà nước tại doanh nghiệp là đồng. 3. Ưu đãi cổ phần cho người lao động Tổng số cổ phần bán theo giá ưu đãi cho người lao động cổ phần phần giá trị được ưu đãi là đồng. 4. Tông công ty Hàng hải Việt Nam làm việc với Bộ Tài chính đê có phương án xử lý khoản chênh lệch giữa giá trị thực tế vốn nhà nước tại doanh nghiệp và vốn điều lệ của Công ty cô phần bảo đảm phù hợp với chế độ tài chính hiện hành. Điều 2. Chuyên doanh nghiệp nhà nước Công ty Container phía Bắc thuộc Tông công ty Hàng hải Việt Nam thành Công ty cô phần - Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA BẮC. - Tên giao dịch quốc tế north vietnam container shipping joint stock company. - Tên viết tắt VICONSHIP HP. - Trụ sở chính 11 Võ Thị Sáu quận Ngô Quyền thành phố Hải Phòng. Điều 3. Công ty cô phần Container phía Bắc kinh doanh các ngành nghề theo

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    5    0    11-08-2020
251    8    0    11-08-2020
11    2    0    11-08-2020
5    3    0    11-08-2020
14    7    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0