TAILIEUCHUNG - Nâng cao tinh thần làm việc cho nhân viên

Các nhà lãnh đạo hiệu quả tạo ra tinh thần làm việc bằng cách làm những việc đúng đắn và khiến cho những người khác cũng làm như vậy. Họ luôn chính trực, có tầm nhìn về mục đích, hướng vào các cơ hội, vào khách hàng, vào công nghệ và đối thủ cạnh tranh để có được sự hài lòng của khách hàng và đáp ứng được các mục tiêu về lợi nhuận. "Một nhà điều hành thiết lập tinh thần làm việc trong thực tế hàng ngày chính là một nhà lãnh đạo". Đó là quan điểm mà giáo. | Nâng cao tinh thần làm việc cho nhân viên Các nhà lãnh đạo hiệu quả tạo ra tinh thần làm việc bằng cách làm những việc đúng đắn và khiến cho những người khác cũng làm như vậy. Họ luôn chính trực có tầm nhìn về mục đích hướng vào các cơ hội vào khách hàng vào công nghệ và đối thủ cạnh tranh để có được sự hài lòng của khách hàng và đáp ứng được các mục tiêu về lợi nhuận. Một nhà điều hành thiết lập tinh thần làm việc trong thực tế hàng ngày chính là một nhà lãnh đạo . Đó là quan điểm mà giáo sư Joseph Maciariello đưa ra trong một bài viết được đăng trên tạp chí Leadership Excellence số tháng 1 2007. Hình thành và thực thi một mục đích đòi hỏi nhà lãnh đạo phải có đủ hiểu biết về các kỹ năng và nhiệm vụ điều hành. Thử thách là để phát triển thế mạnh của mỗi người và để những người bình thường làm được những điều phi thường. Vì nhu cầu cho việc thực hiện sẽ hình thành đặc điểm của các tổ chức có tinh thần cao nên đầu tiên các nhà điều hành tập trung hoạt động của các thành viên vào cơ hội và kết quả. Họ chú ý đến các quyết định có liên quan đến con người - lựa chọn khen thưởng và thăng tiến - thể hiện điều gì được đánh giá cao điều gì được khen thưởng và điều gì bị phạt. Sự chính trực của nhà điều hành đặc biệt quan trọng với tinh thần làm việc hiện bởi vì các đặc điểm của nhà lãnh đạo sẽ làm gương cho nhân viên. Các hành động của nhà điều hành phải dựa trên những quy tắc nghiêm ngặt về trách nhiệm tiêu chuẩn biểu hiện và sự tôn trọng với các cá nhân. Nếu tinh thần của một tổ chức tốt thì đó là vì tinh thần của những người đứng đầu tổ chức là tốt. Một nhà điều hành thiết lập tinh thần làm việc trong thực tế hàng ngày chính là một nhà lãnh đạo. Theo Peter Drucker lãnh đạo có liên quan đến việc nâng cách nhìn của một người tới tầm cao hơn tăng biểu hiện của một người tới tiêu chuẩn cao hơn và xây dựng một tính cách cá nhân vượt quá những giới hạn thông thường . Cách tốt nhất để khuyến khích sự nổi bật của các nhà lãnh đạo là tạo ra một tổ chức lớn mạnh về tinh thần và .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    8    0    11-08-2020
5    5    0    11-08-2020
14    9    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
4    34    2