TAILIEUCHUNG - Quyết định số 23/2000/QĐ-TTg

Quyết định số 23/2000/QĐ-TTg về việc chuyển Công ty Đầu tư - Kinh doanh nhà thuộc Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn thành Công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 23 2000 QĐ-TTg Hà Nội ngày 18 tháng 02 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY ĐẦU TƯ - KINH DOANH NHÀ THUỘC TỔNG CÔNG TY ĐỊA ỐC SÀI GÒN THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992 Căn cứ Nghị định số 44 1998 NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần Theo đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt đề án cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước Công ty Đầu tư - Kinh doanh nhà thuộc Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn theo đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 5471 UB-KT ngày 28 tháng 12 năm 1999 1. Vốn Điều lệ của Công ty cổ phần đồng. Trong đó - Tỷ lệ cổ phần nhà nước 30 Vốn Điều lệ - Tỷ lệ cổ phần bán cho cán bộ công nhân viên trong Công ty 20 vốn Điều lệ - Các cổ đông ngoài Công ty 50 vốn Điều lệ. 2. Giá trị thực tế của Công ty Đầu tư - Kinh doanh nhà tại thời điểm ngày 01 tháng 11 năm 1999 để cổ phần hoá là đồng trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại Công ty đồng. 3. Ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp - Tổng số cổ phần bán theo giá ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là cổ phần phần giá trị được ưu đãi là đồng. - Trong đó số cổ phần bán ưu đãi cho người lao động nghèo trong doanh nghiệp trả dần 940 cổ phần tương ứng đồng Điều 2. Chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Đầu tư - Kinh doanh nhà thành công ty cổ phần - Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt nam Công ty cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà. - Tên giao dịch quốc tế Investment and Trading of Real Estate Joint - Stock Company. - Tên viết tắt INTRESCO - Trụ sở chính Số 18 Nguyễn Bỉnh Khiêm Quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Điều 3. Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà được phép sản xuất kinh doanh - Đầu tư kinh doanh địa ốc. - Thực hiện các dịch vụ pháp lý về .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    35    0
82    29    0