TAILIEUCHUNG - Dây quấn phần cứng máy điện một chiều

Đây là phần dây quấn đặt trong rãnh các lõi thép phần cứng , nó có thể có 1 hoặc nhiều mạch vòng kín. Dây quấn phần cứng là bộ phận trực tiếp tham gia quá trình biến đổi năng lượng điện từ trong máy và chiếm tỷ giá đáng kể của giá thành máy | PHAN V MÁY ĐIÊN MỘT CHIỂU Chương 6. DÂY QUẤN PHAN ÚNG MÁY ĐIÊN MỘT CHIỂU. Đại cương. Đây là phần dây quấn đặt trong các rãnh của lỏi thép phần ứng nó có thể có 1 hoặc nhiều mạch vòng kín. Dây quấn phần ứng là bộ phận tham gia trực tiếp quá trình biến đổi năng lượng điên từ trong máy và chiếm tỷ giá đáng kể của giá thành máy. Yêu cầu đối với dây quấn phần ứng - Sinh ra được cần thiết cho Iđm đi qua lâu dài mà không phát nóng quá mức cho phép. Sinh ra được mômen đủ lớn và đổi chiều tốt. - Tiết kiêm được vật liêu kết cấu đơn giản làm viêc tin cậy và an toàn. - Phân loại dây quấn Dây quấn xếp đơn giản phức tạp Dây quấn sóng đơn giản phức tạp 1. Cấu tạo của dây quấn phần ứng. n 1 A Hình a dây quâh xếp b dây quâh Hình Phần Dây quấn phần ứng gồm nhiều phần tử nối với nhau theo quy luật xếp hoặc sóng như hình . Phần tử là phần cơ bản nhất của dq nó là một bối dây có 1 hoặc nhiều vòng. Hai đầu Hình a dq đổng đểu của 1 phần tử nối với 2 phiến góp Dây quấn phần ứng thường được thực hiên 2 lớp nên 2 cạnh tác dụng của 1 phần tử được phân bố 1 ở lớp trên và 1 ở lớp dưới hình . Trong một rãnh có thể có 1 hoặc nhiều cặp cạnh tác dụng hình . Gọi Z là số rãnh thực số rãnh của lõi thép phần ứng và Zngt là số rãnh nguyên tố số rãnh chứa các cặp cạnh tác Hình a u 1 dụng . Gọi S là số phần tử G là số phiến góp ta có quan hê S G Zngt Khi u 1 các phần tử dây quấn có thể thực hiên đổng đều hoặc phân cấp hình Máy điên 2 30 2. Các bước dây quấn. Bước dây quấn thứ nhất ký hiệu y1 là khoảng cách giữa 2 cạnh tác dụng của 1 phần tử Bước dây quấn thứ 2 ký hiệu y2 là khoảng cách giữa cạnh tác dụng thứ 2 của phần tử thứ nhất và cạnh tác dụng thứ nhất của phần tử thứ hai Bước tổng hợp ký hiệu y là khoảng cách giữa các cạnh tác thứ nhất của phần tử thứ nhất và phần tử thứ hai Bước phiến góp ký hiệu yG là khoảng cách giữa hai phiến góp nối với hai đầu ra của một phần tử. Dây quấn xếp đơn giản 1. Các bước dây quấn. a Bước dây quấn thứ nhất. Bước dây .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
33    7    0