TAILIEUCHUNG - MÔ TẢ CÔNG VIỆC GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

Tài liệu tham khảo về biểu mẫu mô tả công việc giám đốc tài chính. | MÔ TẢ CÔNG VIỆC GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH I/ Thông tin chung: Vị trí Thời gian làm việc Bộ phận Quản lý trực tiếp II/ Mục đích công việc Quản lý toàn bộ hoạt động tài chính của công ty. III/ Nhiệm vụ cụ thể: 1. Lập kế hoạch tài chính, triển khai và theo dõi các hoạt động tài chính, kiểm soát ngân quỹ. 2. Tiến hành phân tích tình hình tài chính của Doanh nghiệp nhằm nhận diện những điểm mạnh và điểm yếu của doanh nghiệp. 3. Hoạch định chiến lược tài chính của Doanh nghiệp. 4. Xây dựng một chính sách phân chia lợi nhuận hợp lý. 5. Đảm bảo rằng các loại tài sản của Doanh nghiệp được kiểm soát và sử dụng một cách hợp lý và sinh lợi. 6. Kiểm tra và giám sát tình hình thực hiện hạn mức tín dụng cấp cho khách hàng 7. Xem xét, đánh giá, kiểm tra và phân tích dự báo hoạt động tài chính kế toán của các bộ phận, các hợp đồng, dự án. 8. Theo dõi việc xử lý hàng hoá không phù hợp đối với hàng nhập mua và ra quyết định xử lý hàng không phù hợp đối với hàng hỏng không thể sửa chữa được 9. Tổ chức kiểm tra và thử nghiệm hàng mua. 10. Lập kế hoạch và điều hành hoạt động của bộ phận. 11. Điều hành các cuộc xem xét của lãnh đạo cấp bộ phận về Hệ thống chất lượng tại bộ phận. 12. Lập và gửi các yêu cầu cải tiến chất lượng đến công ty. 13. Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động đào tạo cấp bộ phận. 14. Báo cáo với Tổng Giám đốc định kỳ mỗi tháng một lần về tình hình thực hiện nhiệm vụ và thường xuyên báo cáo kịp thời khi cần thiết bảo đảm không để hoạt động SXKD đình trệ và thiệt hại. 15. Phối hợp công tác chặt chẽ cùng với các Giám đốc thành viên Ban Giám đốc Công ty, với hoạt động của các Đơn vị SXKD và sâu sát trong Công ty. 16. Thực hiện các công việc được ủy quyền khi Tổng Giám đốc vắng mặt. IV/ Tiêu chuẩn: Trình độ học vấn Tốt nghiệp Đại học Trình độ chuyên môn Kế toán, tài chính, quản trị Trình độ ngoại ngữ Tiếng Anh - Trình độ C trở lên Kinh nghiệm thực tế 02 năm Yêu cầu khác Am hiểu lĩnh vực quản trị, ngoại giao. Giỏi trong các lĩnh vực của kế toán, tài chính, thống kê. LOGO COMPANY NAME Adress: Phone: Email: Code : Version : Dated : 10/01/2008 Page : Page 1 of 2 Document name:

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
11    6    0    13-08-2020
18    6    0    13-08-2020
25    7    0    13-08-2020
9    2    0    13-08-2020