TAILIEUCHUNG - Nghị định số 01/2000/NĐ-CP

Nghị định số 01/2000/NĐ-CP về việc ban hành Quy chế phát hành trái phiếu Chính phủ do Chính phủ ban hành | CHÍNH PHỦ Số 01 2000 NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 13 tháng 1 năm 2000 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 01 2000 NĐ-CP NGÀY 13 01 2000 BAN HÀNH QUY CHẾ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992 Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 20 tháng 3 năm 1996 Căn cứ Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước số 06 1998 QH10 ngày 20 tháng 5 năm 1998 Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính NGHỊ ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị định này Quy chế phát hành trái phiếu Chính phủ. Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế Nghị định số 72 CP ngày 26 tháng 7 năm1994 của Chính phủ. Bộ trưởng Bộ Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Nghị định này. Điều 3. Các Bộ trưởng Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này. Nguyễn Tấn Dũng Đã ký QUY CHẾ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ Ban hành kèm theo Nghị định số 01 2000 NĐ-CP ngày 13 tháng 01 năm 2000 của Chính phủ Chương 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Quy chế này quy định việc phát hành trái phiếu Chính phủ và các vấn đề có liên quan đến trái phiếu Chính phủ trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Điều 2. Giải thích thuật ngữ Trong Quy chế này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau 1. Trái phiếu Chính phủ là một loại chứng khoán do Bộ Tài chính phát hành có thời hạn có mệnh giá có lãi xác nhận nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ đối với người sở hữu trái phiếu. 2. Phát hành trái phiếu là việc bán trái phiếu Chính phủ cho các cá nhân tổ chức. 3. Bán lẻ qua hệ thống Kho bạc Nhà nước là việc các đơn vị Kho bạc Nhà nước bán trái phiếu trực tiếp cho người mua. 4. Đấu thầu trái phiếu Chính phủ là việc bán trái phiếu cho các tổ chức cá nhân tham gia đấu thầu đáp ứng đủ các yêu cầu của Bộ Tài chính và có mức lãi suất đặt thầu thấp nhất. 5.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    4    0    10-08-2020
10    5    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0