TAILIEUCHUNG - Quyết định số 8295/2001/QĐ-UB

Quyết định số 8295/2001/QĐ-UB về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty dịch vụ vận tải thủy bộ Nhà Rồng thành Công ty Cổ phần Nhà Rồng do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành | UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Số 8295 2001 QĐ-UB CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TP. Hồ Chí Minh ngày 10 tháng 12 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH V V CHUYỂN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CÔNG TY DỊCH VỤVẬN TẢI THỦY BỘ NHÀ RỒNG THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ RỒNG CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 Căn cứ Nghị định số 44 1998 NĐ-CP ngày 29 6 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần và Thông tư số 104 1998 TT-TBC ngày 18 7 1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn những vấn đề tài chính khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần Căn cứ Quyết định số 8293 QĐ-UB ngày 10 12 2001 của ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Xét Tờ trình số 212 ĐMDN ngày 16 11 2001 của Thường trực Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố về việc chuyển thể cho Công ty dịch vụ vận tải thủy bộ Nhà Rồng QUYẾT ĐỊNH Điều Phê duyệt phương án cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước Công ty Dịch vụ vận tải thủy bộ Nhà Rồng như sau 1. - Cơ cấu vốn điều lệ Vốn điều lệ Công ty . - Tỷ lệ cổ phần do Nhà nước giữ sở hữu chiếm 25 vốn điều lệ. - Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong doanh nghiệp và cổ đông ngoài doanh nghiệp chiếm 75 vốn điều lệ. 2. - Giá trị doanh nghiệp Nhà nước tại thời điểm cổ phần hóa - Giá trị thực tế của doanh nghiệp Nhà nước đồng. - Giá trị phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đồng. ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp - Tổng số cổ phần bán theo giá ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp theo phương án được duyệt cổ phần. - Phần giá trị được ưu đãi đồng. Trong đó - Tổng số cổ phần bán theo giá ưu đãi cho người lao động nghèo trong doanh nghiệp được vay trả dần trong 10 năm cổ phần. - Phần giá trị được vay trả dần đồng. Điều Chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Dịch vụ vận tải thủy

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
18    8    0    14-08-2020
6    5    0    14-08-2020
38    4    0    14-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TÀI LIỆU HOT
25    6    0
4    22    0
4    4    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN