TAILIEUCHUNG - Quyết định số 8052/2001/QĐ-UB

Quyết định số 8052/2001/QĐ-UB về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Nhà máy Xi măng Sàigòn thành Công ty Cổ phần Xi măng Sàigòn do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành | UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Số 8052 2001 QĐ-UB CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TP. Hồ Chí Minh ngày 03 tháng 12 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH V V CHUYỂN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC NHÀ MÁY XI MĂNG SÀIGÒN THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀIGÒN CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 Căn cứ Nghị định số 44 1998 NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần và Thông tư số 104 1998 TT-BTC ngày 18 tháng 7 năm 1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn những vấn đề tài chính khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty Cổ phần Căn cứ Quyết định số 8051 QĐ-UB ngày 03 tháng 12 năm 2001 của ủy ban nhân dân thành phố về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Nhà máy Xi măng Sàigòn Xét Tờ trình số 208 ĐMDN ngày 12 tháng 11 năm 2001 của Thường trực Ban Đổi mới Quản lý doanh nghiệp thành phố QUYẾT ĐỊNH Điều Phê duyệt phương án cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước Nhà máy Xi măng Sàigòn 1- Cơ cấu vốn điều lệ Vốn điều lệ Công ty đồng - Tỷ lệ cổ phần do Nhà nước giữ sở hữu chiếm 20 vốn điều lệ. - Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong DN và các đối tượng ngoài DN chiếm 80 vốn điều lệ. 2- Giá trị doanh nghiệp Nhà nước tại thời điểm cổ phần hóa 31 12 1999 - Giá trị thực tế của doanh nghiệp Nhà nước đồng - Giá trị phần vốn Nhà nước tại DN đồng 3- Ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp Tổng số cổ phần bán giá ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp theo phương án được duyệt cổ phần Phần giá trị được ưu đãi đồng Trong đó Tổng số cổ phần bán cho người lao động nghèo trong DN được trả dần trong 10 năm 880 cổ phần Phần giá trị được trả dần đồng Điều Chuyển Doanh nghiệp Nhà nước Nhà máy Xi măng Sàigòn thành Công ty Cổ phần Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt Nam Công ty Cổ phần Xi măng Sàigòn Tên giao dịch quốc tế saigon cement .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    5    0    11-08-2020
7    4    0    11-08-2020
18    25    0    11-08-2020
6    4    0    11-08-2020
5    4    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0