TAILIEUCHUNG - Quyết định số 1087/2001/QĐ-NHNN

Quyết định số 1087/2001/QĐ-NHNN về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc ngân hàng thương mại cổ phần của nhà nước và nhân dân do Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành | NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Số 1087 2001 QĐ-NHNN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 27 tháng 8 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 1087 2001 QĐ-NHNN NGÀY 27 THÁNG 8 NĂM 2001BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ B AN KIỂM SOÁT TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CỦA NHÀ NƯỚC VÀ NHÂN DÂN THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01 1997 QH10 Luật các tổ chức tín dụng số 02 1997 QH10 ngày 12 12 1997 Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 13 1999 QH10 ngày 12 6 1999 Căn cứ Nghị định số 15 CP ngày 02 3 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ Cơ quan ngang Bộ Căn cứ Nghị định số 49 2000 NĐ-CP ngày 12 9 2000 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng thương mại Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Các Ngân hàng và tổ chức tín dụng phi ngân hàng QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Tổng Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần của Nhà nước và nhân dân . Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế những quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Tổng Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Kiểm soát viên Người điều hành Ngân hàng thương mại cổ phần Công ty tài chính cổ phần ban hành theo Quyết định 166 QĐ-NH5 ngày 10 8 1994 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Điều 3. Chánh Văn phòng Vụ trưởng Vụ Các Ngân hàng và tổ chức tín dụng phi ngân hàng Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị Trưởng ban và các thành viên Ban kiểm soát Tổng Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần của Nhà nước và nhân dân có trách nhiệm thi hành Quyết định này. Trần Minh Tuấn Đã ký QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4          15-08-2020
1          15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
2    7    0
TÀI LIỆU HOT
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
31    4    0
1    3    0