TAILIEUCHUNG - Quyết định số 44/1999/QĐ-BCN

Quyết định số 44/1999/QĐ-BCN về việc chuyển Khách sạn Thanh Nhàn thuộc Công ty Xuất nhập khẩu và Hợp tác quốc tế thành Công ty cổ phần Du lịch-Thương mại Thanh Nhàn do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành | BỘ CÔNG NGHIỆP Số 44 1999 QĐ-BCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 26 tháng 07 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN KHÁCH SẠN THANH NHÀN THUỘC CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH-THƯƠNG MẠI THANH NHÀN BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 74 CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp Căn cứ Nghị định số 44 1998 NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần Căn cứ Biên bản thẩm định ngày 22 tháng 7 năm 1999 của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt Phương án chuyển Khách sạn Thanh Nhàn thuộc Công ty Xuất nhập khẩu và Hợp tác quốc tế thành Công ty cổ phần Du lịch-Thương mại Thanh Nhàn Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Than Việt Nam công văn số 1723 TT-HĐQTngày 07 tháng 07 năm 1999 Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ Công nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hoá Khách sạn Thanh Nhàn đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty Xuất nhập khẩu và Hợp tác quốc tế - Doanh nghiệp thành viên độc lập Tổng Công ty Than Việt Nam gồm có 1 Cơ cấu vốn Điều lệ Vốn Điều lệ Công ty cổ phần là đồng một tỷ một trăm triệu đồng trong đó Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong doanh nghiệp 47 27 vốn Điều lệ Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng ngoài doanh nghiệp 52 73 vốn Điều lệ. Giá trị một cổ phần đồng Việt Nam. 2 Giá trị của Khách sạn Thanh Nhàn Quyết định số 1177 QĐ HĐQT ngày 05 tháng 07 năm 1999 của Tổng Công ty Than Việt Nam về xác định giá trị Khách sạn Thanh Nhàn tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 1998 để cổ phần hoá Giá trị thực tế doanh nghiệp đồng trong đó Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đồng. 3 Ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp - Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là cổ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
28    6    0    13-08-2020
4    5    0    13-08-2020
178    4    0    13-08-2020
6    4    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0