TAILIEUCHUNG - Nghị quyết số 22/1999/NQ-QH10

Nghị quyết số 22/1999/NQ-QH10 về Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khoá X do Quốc Hội ban hành | QUỐC HỘI Số 22 1999 NQ-QH10 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 12 tháng 6 năm 1999 NGHỊ QUYẾT QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ vào Điều 84 Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 Căn cứ vào các Nghị quyết của Quốc hội tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khoá X Trên cơ sở xem xét báo cáo của Chính phủ báo cáo của các cơ quan hữu quan và ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội QUYẾT NGHỊ Quốc hội tán thành đánh giá bổ sung về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 1998 đánh giá tình hình những tháng đầu năm và một số vấn đề chủ yếu trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 1999 trình bày trong báo cáo của Chính phủ và báo cáo của các cơ quan hữu quan. Để khắc phục những khó khăn yếu kém trong thời gian vừa qua đồng thời tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 1999 Quốc hội nhấn mạnh một số vấn đề sau đây I. KINH TẾ- XÃ HỘI 1. Tập trung hơn nữa các nguồn lực để phát triển nông nghiệp xây dựng nông thôn và xoá đói giảm nghèo. Thực hiện có hiệu quả việc hỗ trợ về vốn công nghệ vật tư và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp để người sản xuất có lãi. Tổ chức tốt các vụ sản xuất còn lại trong năm. Bảo đảm nhu cầu lương thực trong nước và xuất khẩu không để xẩy ra thiếu đói. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng và tu bổ các công trình thuỷ lợi đê điều nhất là các tuyến xung yếu. Chủ động phòng chống thiên tai bão lụt. Kịp thời giải quyết những vướng mắc uốn nắn những lệch lạc và có biện pháp quản lý chặt chẽ không để xảy ra tiêu cực trong quá trình thực hiện các chương trình phát triển kinh tế- xã hội trước hết là ở những xã đặc biệt khó khăn. Có các biện pháp đồng bộ và kiên quyết để chặn đứng nạn phá rừng. 2. Tập trung giải quyết có hiệu quả vấn đề di dân tự do - Các cơ quan hữu quan ở Trung ương nghiên cứu chính sách và kịp thời ban hành các văn bản pháp luật để tăng cường quản lý và có biện pháp cụ thể hỗ trợ các địa phương. - Địa phương nơi có dân đi cần tạo điều kiện để nhân dân an tâm sản xuất ở lại xây dựng quê hương hạn chế .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
577    4    0    09-08-2020
5    5    1    09-08-2020
11    6    0    09-08-2020
4    3    0    09-08-2020
41    3    0    09-08-2020
6    5    0    09-08-2020
147    4    0    09-08-2020
435    3    0    09-08-2020
12    4    0    09-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0