TAILIEUCHUNG - Quyết định số 76/2000/QĐ-BCN

Quyết định số 76/2000/QĐ-BCN về việc chuyển Phân xưởng IV- Nhà máy Lưới thép Bình Tây thành Công ty cổ phần Lưới thép Sài Gòn do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành | BỘ CÔNG NGHIỆP Số 76 2000 QĐ-BCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 25 tháng 12 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN PHÂN XƯỞNG IV- NHÀ MÁY LƯỚI THÉP BÌNH TÂY THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN LƯỚI THÉP SÀI GÒN BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 74 CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp Căn cứ Nghị định số 44 1998 NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam tờ trình số 2040 T-TC ngày 30 tháng 11 năm 2000 Phương án của Công ty Thép miền Nam về việc chuyển Phân xưởng IV - Nhà máy Lưới thép Bình Tây thành Công ty cổ phần Lưới thép Sài Gòn và Biên bản thẩm định ngày 08 tháng 12 năm 2000 của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ Công nghiệp đối với Phương án Theo đề nghị của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ Công nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ QUYẾT ĐỊNH Tại thời điểm thành lập Phê duyệt Phương án cổ phần hoá Phân xưởng IV- Nhà máy Lưới thép Bình Tây đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty Thép Miền Nam thành viên Tổng Công ty Thép Việt Nam gồm những điểm chính như sau. 1. Cơ cấu vốn điều lệ. Vốn điều lệ Công ty cổ phần là đồng mười tỷ đồng . Trong đó - Tỷ lệ cổ phần của Nhà nước 21 15 - Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Phân xưởng 20 00 - Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng khác ngoài Phân xưởng 58 85 . Giá trị một cổ phần đồng. 2. Giá trị thực tế của Phân xưởng IV - Nhà máy Lưới thép Bình Tây Quyết định số 773 QĐ-T-TC ngày 16 tháng 05 năm 2000 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thép Việt Nam về xác định giá trị Phân xưởng IV - Nhà máy Lưới thép Bình Tây tại thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 01 năm 2000 để cổ phần hoá là đồng. Trong đó giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Phân xưởng IV là đồng. 3. Ưu đãi cho người lao động trong Phân xưởng IV. Tổng số cổ phần bán ưu đãi

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
306    4    0    14-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TÀI LIỆU HOT
5    2    0
4    4    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
5    6    0
2    7    0