TAILIEUCHUNG - Thông tư số 67/1999/TT-BTC

Thông tư số 67/1999/TT-BTC về việc sử dụng vốn và hạch toán kế toán tiền mua và lãi mua công trái xây dựng Tổ quốc tại các doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành | BỘ TÀI CHÍNH Số 67 1999 TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 07 tháng 6 năm 1999 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 67 1999 TT-BTC NGÀY 07 THÁNG 6 NĂM 1999 HƯỚNG DẪN VIỆC SỬ DỤNG VỐN VÀ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TIỀN MUA VÀ LÃI MUA CÔNG TRÁI XÂY DỰNG TỔ QUỐC TẠI CÁC DOANH NGHIỆP Thi hành Nghị định số 34 1999 NĐ-CP ngày 12 5 1999 của Chính phủ quy định việc phát hành công trái xây dựng Tổ quốc năm 1999 Bộ Tài chính đã có Thông tư số 56 1999 TT-BTC ngày 12 5 1999 hướng dẫn thực hiện Nghị định trên. Riêng đối với các doanh nghiệp Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung như sau 1. Đối với doanh nghiệp Nhà nước Thông tư số 56 1999 TT-BTC ngày 12 5 1999 đã hướng dẫn Doanh nghiệp Nhà nước không được sử dụng vốn kinh phí ngân sách Nhà nước để mua công trái được hiểu là Các doanh nghiệp Nhà nước không được sử dụng các khoản tiền do ngân sách Nhà nước cấp cho việc thực hiện nhiệm vụ công ích dự trữ quốc gia dự trữ bình ổn giá hoặc vốn để thực hiện các mục tiêu chỉ định khác của Nhà nước do cấp có thẩm quyền giao để mua công trái. Doanh nghiệp Nhà nước được sử dụng vốn thuộc phạm vi quản lý của mình để mua công trái như đã quy định tại Điều 7 Luật doanh nghiệp Nhà nước và Điều 10 Nghị định 59 CP ngày 3 10 1996 của Chính phủ về quy chế quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh đối với doanh nghiệp Nhà nước. 2. Tất cả đối tượng mua công trái đã quy định tại Điều 2 Nghị định số 34 1999 NĐ-CP nói trên kể cả các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đều được miễn thuế thu nhập từ số tiền lãi mua công trái xây dựng Tổ quốc đem lại. 3. Khoản tiền lãi mua công trái được hạch toán vào thu nhập hoạt động tài chính hàng năm của doanh nghiệp Riêng đối với các Ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng thì hạch toán vào doanh thu theo công thức Số tiền lãi Tổng số tiền mua công trái x 50 lãi suất x Số tháng sử dụng phải thu 60 tháng vốn để mua công hàng năm trái trong năm Khoản chênh lệch do mức trượt giá thực tế trong 5 năm cộng với lãi suất 5 năm cao hơn 50 được

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    24    0    09-08-2020
14    3    0    09-08-2020
33    6    0    09-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0