TAILIEUCHUNG - Chiến dịch giải phóng tây nguyên

Tham khảo tài liệu chiến dịch giải phóng tây nguyên , khoa học xã hội, lịch sử văn hoá phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Các dân tộc Việt Nam rất tự hào với truyền thống văn hóa và đấu tranh chống xâm lược rất lâu đời trong lịch sử của dân suốt thời kì đấu tranh giải phóng dân tộc,Nhân dân Tây Nguyên đã kiên cường bất khuất cầm vũ khí phối hợp cùng với bộ đội đánh giặc giữ buôn làng và chính họ cũng là hậu phương vững chắc, tích cực sản xuất lương thực,đi dân công, làm đường, gùi đạn, đào hầm; cung cấp tình hình địch và dẫn đường cho bộ đội Sự gắn bó với cách mạng, tình đoàn kết quân dân ở Tây Nguyên đã thấm sâu và trở thành niềm tự hào và nghĩa vụ của mỗi người dân không phân biệt già trẻ, gái trai. Tình cảm quân dân gắn bó đó đã trở thành một sức mạnh vô cùng to lớn để quân và dân Tây Nguyên vượt qua muôn vàn khó khăn, từng bước đi từ thắng lợi này đến thắng lợi mươi năm kháng chiến cho ngày chiến thắng 30/4/1975, là thời kỳ quân và dân cả nước cũng như quân dân Tây Nguyên chiến đấu rất oanh liệt, thắng lợi rất vẻ vang, tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu. Đó là những bài học lịch sử về đường lối kháng chiến đúng đắn ‘toàn dân, toàn diện, lâu dài” do Đảng và Hồ Chủ Tịch đã đề ra; về phương hướng, phát triển đấu tranh từng bước từ thấp đến cao, từ đấu tranh chính trị đến đấu tranh vũ trang; chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng các đoàn thể nhân dân; phát động cuộc chiến tranh nhân dân 3 thứ quân; xây dựng hậu phương trực tiếp cho mỗi cấp, mỗi vùng; xây dựng căn cứ địa nhất là về chính trị, nâng cao giác ngộ quần chúng, đào tạo cán bộ địa phương và xây dựng Đảng bộ địa phương vững mạnh là vấn đề mấu chốt biến đường lối, chủ trương của Đảng thành hiện thực thắng lợi. Những bài học lịch sử về đoàn kết và phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc trong kháng chiến vẫn còn nguyên giá trị thực tiễn to lớn trong sự nghiệp xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốcMối quan hệ gắn bó nhân dân ba nước Việt Nam ,Lào ,Campuchia đã có từ lâu tong lịch sử và được thử thách trong ngọn lửa cách mạng chống ẻ thù chung. Tinh thần đoàn kết và liên minh chiến đấu giữa ba dân tộc đã tạo ra sức mạnh to lớn cho các lực lượng cách mạng chung Đông Dương và cho lực lượng cách mạng từng nước ở Đông Dương.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
27    25    0    10-08-2020
52    6    0    10-08-2020
20    4    0    10-08-2020
13    7    0    10-08-2020
3    5    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN