TAILIEUCHUNG - Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 6: Lớp và đối tượng II

Nội dung chương 6: Tạo và hủy đối tượng, xây dựng các hàm tạo và hàm hủy, nạp chồng toán tử, khai báo friend, thành viên static. | Kỹ thuật lậu trình Chuvng 6 II start stop Ạ J jrJl010 0 0101010 10100110 0 1 0010110 LQGController start stop 1010 1010 10101010010 1100011001001001 OTiMMKira rmEQim fflnnHR0n RUQmR 010101001011- y A x B u 010110000 10 6 2005 Nội dung chuơng 6 Tạo và hủy đối tượng Xây dựng các hàm tạo và hàm hủy Nạp chồng toán tử Khai báo friend Thành viên static tự đọc Chương 6 Lớp và đối tượng II 2005 - HMS Tạo và hủy đối tượng Có bao nhiêu cách để tạo hủy đối tượng Tạo hủy tự động Định nghĩa một biến thuộc một lóp - Bộ nhó của đối tượng chứa các dữ liệu biến thành viên được tự động cấp phát giống như vói một biến thông thương - Bộ nhó của đối tượng được giải phóng khi ra khỏi phạm vi định nghĩa class X int a b void f X if . X x2 x1 Đối tượng được tạo ra trong ngăn xếp 4 Thời điểm bộ nhó cho x2 được giải phóng X - Thời điểm bộ nhó cho x1 được giải phóng x ------ Đối tượng được tạo ra trong vùng dữ liệu chương trình Chương 6 Lớp và đối tượng II 2005 - HMS .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    4    0    15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TÀI LIỆU HOT
548    5    0