TAILIEUCHUNG - Quyết định số 27/1999/QĐ-BCN

Quyết định số 27/1999/QĐ-BCN về việc chuyển Nhà máy Mì ăn liền Bình Tây thành Công ty cổ phần thực phẩm Bình Tây do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành, để sửa đổi các khoản 1, 2, 3 Điều 1 Quyết định số 87/1998/QĐ-BCN của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc chuyển Nhà máy Mì ăn liền Bình Tây thành Công ty cổ phần thực phẩm Bình Tây | BỘ CÔNG NGHIỆP Số 27 1999 QĐ-BCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 26 tháng 05 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI CÁC KHOẢN 1 2 3 ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 87 1998 QĐ-BCN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP VỀ CHUYỂN NHÀ MÁY MÌ ĂN LIỀN BÌNH TÂY THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC phẩm bình tây BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 74 CP ngày Olthángll năm 1995 của Chính phủ về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp Căn cứ Nghị định số 44 1998 NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm1998 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần Căn cứ Quyết định số 87 1998 QĐ-BCNngày 31 tháng 12 năm1998 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc chuyển Nhà máy Mì ăn liền Bình Tây thuộc Công ty Kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam thành Công ty cổ phần Thực phẩm Bình Tây Căn cứ Quyết định số 1051 QĐ-TCKT ngày 13 tháng 05 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc xác định giá trị doanh nghiệp tại thời điểm chuyển sang Công ty cổ phần Oh ngày 01 tháng 01 năm 1999 của Nhà máy Mì ăn liền Bình Tây thuộc Công ty Kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty Kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam công văn số 357 CTVF ngày 14 tháng 05 năm1999 và Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Sửa đổi các khoản 1 2 3 của Điều 1 Quyết định số 87 1998 QĐ-BCN ngày 31 tháng 12 năm 1998 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về chuyển Nhà máy Mì ăn liền Bình Tây thuộc Công ty Kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam thành Công ty cổ phần Thực phẩm Bình Tây như sau 1 Cơ cấu vốn Điều lệ - Vốn Điều lệ Công ty cổ phần là đồng bẩy tỷ chín trăm triệu đồng trong đó - Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong doanh nghiệp là 57 79 vốn Điều lệ - Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng khác ngoài doanh nghiệp là 42 21 vốn Điều lệ. Giá trị một cổ phần đồng Việt Nam. 2 về giá trị doanh nghiệp Nhà nước tại thời điểm chuyển sang Công ty cổ phần Giá trị của Nhà máy Mì ăn liền Bình Tây thuộc Công ty Kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam tại thời điểm chuyển sang Công

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    35    0
82    29    0