TAILIEUCHUNG - Quyết định số 140/1999/QĐ-NHNN14

Quyết định số 140/1999/QĐ-NHNN14 về việc ban hành Quy chế mua, bán nợ của các tổ chức tín dụng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành | NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Số 140 1999 QĐ-NHNN14 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 19 tháng 4 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 140 1999 QĐ-NHNN14 NGÀY 19 THÁNG 4 NĂM 1999 BAN HÀNH QUY CHẾ MUA BÁN NỢ CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01 1997 QH10 ngày 12 12 1997 Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 02 1997 QH10 ngày 12 12 1997 Căn cứ Nghị định số 15 CP ngày 02 03 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ cơ quan ngang Bộ. Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tín dụng QUYẾT ĐỊNH Điều 1 Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế mua bán nợ của các tổ chức tín dụng . Điều 2 Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Điều 3 Chánh Văn phòng Vụ trưởng Vụ Tín dụng Thủ trưởng các Vụ Cục của Ngân hàng Nhà nước Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Giám đốc Giám đốc các Tổ chức tín dụng Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nguyễn Văn Giàu Đã ký QUY CHẾ MUA BÁN NỢ CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG Ban hành kèm theo Quyết định số 140 1999 QĐ-NHNN14 ngày 19 tháng 4 năm 1999 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước . Chương 1 QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Quy chế này quy định những nội dung liên quan đến hoạt động mua bán nợ của các tổ chức tín dụng TCTD nhằm đa dạng hoá các hoạt động tín dụng mở rộng khả năng cho vay của các TCTD đối với khách hàng tăng cường khả năng chuyển dịch cơ cấu đầu tư hỗ trợ các TCTD và các tổ chức kinh tế khắc phục khó khăn trong kinh doanh góp phần quản lý rủi ro tín dụng củng cố tính thanh khoản và chất lượng các khoản đầu tư cải thiện khả năng hoàn vốn khôi phục các mối quan hệ tín dụng của các TCTD. Điều 2. Trong Quy chế này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau 1. Mua bán nợ là hoạt động mua bán theo đó bên bán nợ chuyển giao khoản nợ mà bên nợ hiện đang nợ bên bán nợ bao gồm nợ gốc lãi lãi phạt cho bên mua nợ và nhân tiền thanh toán bên mua nợ có nghĩa vụ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    30    0
82    25    0