TAILIEUCHUNG - Quyết định số 31/2000/QĐ-BNN-TCCB

Quyết định số 31/2000/QĐ-BNN-TCCB về việc chuyển Phân xưởng Bao bì hộp sắt thuộc Công ty Xuất nhập khẩu rau quả I thành Công ty cổ phần Bao bì và xuất nhập khẩu Hà Nội do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành | BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ Phát triển nông THÔN Số 31 2000 QĐ-BNN-TCCB CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 28 tháng 08 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH V V CHUYỂN PHÂN XƯỞNGBAO BÌ HỘP SẮT THUỘC CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU RAU QUẢ I THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HÀ NỘI BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 73 CP ngày 01-11-1995 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Căn cứ Nghị định 44 1998 NĐ-CP ngày 29-6-1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần Xét đề nghị của Hội đồng thẩm định phương án cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ QUYẾT ĐỊNH Điều 1 Phê duyệt phương án cổ phần hoá Phân xưởng Bao bì hộp sắt thuộc Công ty Xuất nhập khẩu rau quả I Hà Nội Công ty Xuất nhập khẩu rau quả I Hà nội là doanh nghiệp nhà nước hạch toán độc lập đơn vị thành viên Tổng công ty Rau quả Việt Nam -Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gồm các nội dung sau 1. Giá trị thực tế của Phân xưởng Bao bì hộp sắt tại thời điểm 0 giờ ngày 31-12-1998 là đồng Sáu trăm lẻ bốn triệu chín trăm lẻ một nghìn chín trăm chín mươi đồng . Trong đó giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Phân xưởng là đồng Sáu trăm lẻ bốn triệu chín trăm lẻ một nghìn chín trăm chín mươi đồng . 2. Vốn Điều lệ của Công ty cổ phần đồng một tỷ năm trăm triệu đồng . Tổng số vốn này chia thành cổ phần mười lăm nghìn cổ phần cơ cấu như sau - Tỷ lệ cổ phần Nhà nước 31 vốn Điều lệ bằng cổ phần - Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Doanh nghiệp 69 vốn Điều lệ bằng cổ phần . 3. Ưu đãi cho người lao động trong Phân xưởng - Tổng số cổ phần ưu đãi cho người lao động trong Phân xưởng là cổ phần bốn nghìn không ba hai . Phần giá trị được ưu đãi là đồng một trăm hai mươi triệu chín trăm sáu mươi nghìn đồng . 4. Tổ chức quản lý tiền bán cổ phần Thực hiện theo mục V

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    35    0
82    29    0